Sgrinio Dyslecsia ac Asesiadau

Gall myfyrwyr â Dyslecsia neu Anawsterau Dysgu Penodol eraill gael gafael ar ystod o gymorth ac offer yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol. Mae mwy o wybodaeth am Dyslecsia, Dyspracsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill ar gael ar wefan Cymdeithas Dyslecsia Prydain.

Os oes gennych Ddyslecsia, Anhawster Dysgu Penodol arall neu Anabledd, gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd.


Os ydych chi'n astudio yn un o'n colegau partner, cysylltwch â'ch coleg.


Sgriniwr Quickscan

Os ydych chi'n fyfyriwr yn PDC a'ch bod yn amau y gallai fod gennych ddyslecsia, gall y Gwasanaeth Anabledd gynnig sgrinio ar-lein am ddim a helpu i drefnu asesiad diagnostig llawn.

MaeQuickScan yn sgriniwr ar-lein cyfrinachol am ddim, sy'n gallu nodi arwyddioin dyslecsia neu Anawsterau Dysgu Penodol eraill. Mae'r sgrinio yn cymryd oddeutu 20 munud i'w gwblhau (Gofynnir i chi ddarparu rhif adnabod - Defnyddiwch eich rhif ID Myfyriwr PDC.

Os yw'ch adborth Quickscan yn nodi nodweddion Dyslecsia, y cam nesaf yw cael asesiad diagnostig.

Asesiad Diagnostig

Mae’r Gwasanaeth Anabledd yn cydlynu Asesiadau Diagnostig ar gampysau PDC yn Ne Cymru, mewn partneriaeth a grŵp o Aseswyr annibynnol. Cost yr Asesiad Diagnostig trwy’r Gwasanaeth Anabledd yw £300.

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn PDC sy'n astudio o leiaf 60 credyd ym mlwyddyn academaidd 20/21 neu 21/22, fod yn gymwys i dderbyn asesiad mewnol am ddim gyda chymorth o'r Bwrsari Profion Diagnostig. Mae terfyn i’r gronfa Bwrsari ac nid oes sicrwydd o ran derbyn cymorth gyda’r ffioedd asesu. Gall myfyrwyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Bwrsari wneud cais am gymorth gyda ffioedd asesu o'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr.

Os hoffech chi gael Asesiad Diagnostig, cofrestrwch gyda'r Gwasanaeth Anabledd a chwblhewch ein Ffurflen Gais am Asesiad. Bydd ein tim Asesiadau yn cysylltu a chi i drafod eich opsiynau asesu o fewn 5 diwrnod gwaith.


Sylwch: Nid yw'r brifysgol yn darparu gwasanaethau sgrinio na diagnostig mewn perthynas ag ADhD, Cyflyrau Sbectrwm Awstria nac anableddau iechyd meddwl, synhwyraidd neu gorfforol eraill. Rydym yn argymell eich bod yn trafod pryderon o'r fath gyda'ch meddyg teulu yn y lle cyntaf ac yn ceisio atgyfeiriad priodol gan y GIG.

Yn dilyn eich Asesiad Diagnostig

  • Fel rheol byddwch yn derbyn eich adroddiad asesu cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl eich asesiad
  • Sicrhewch eich bod yn cadw'ch adroddiad asesu yn rhywle diogel i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Oherwydd rheoliadau diogelu data, dim ond tra byddwch chi'n fyfyriwr yn UDC ac am gyfnod byr wedi hynny y bydd y Gwasanaeth Anabledd yn cadw copi o'ch adroddiad.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch eich adroddiad asesu, cysylltwch â'ch asesydd (y bydd ei fanylion cyswllt ar eich adroddiad).
  • Ar ôl i chi dderbyn eich adroddiad, gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd. i drafod unrhyw ofynion cymorth a chamau nesaf perthnasol.