Sgrinio Dyslecsia ac Asesiadau

Gall myfyrwyr â Dyslecsia neu Anawsterau Dysgu Penodol eraill gael gafael ar ystod o gymorth ac offer yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.  Byddem yn eich cynghori'n gryf i ddatgelu eich anawsterau i'r Gwasanaeth Anabledd cyn gynted â phosibl: mae hyn yn rhoi cyfle i ni ymchwilio i'ch anawsterau a'ch anghenion, yn ogystal â rhoi'r gefnogaeth berthnasol ar waith.

 

Mae llawer o fyfyrwyr yn dod ar draws anawsterau astudio tra yn y Brifysgol ac yn darganfod bod y rhain o ganlyniad i Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD), fel Dyslecsia.

 

Os ydych chi'n fyfyriwr PDC ac rydych yn amau ​​bod gennych ddyslecsia neu SpLD arall / angen asesiad cyfoes, gall y Gwasanaethau Anabledd helpu i drefnu asesiad ar y safle gydag asesydd cymwys. Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ganolfan Dyscovery sy’n cynnig gwasanaethau asesu diagnostig o ansawdd uchel i fyfyrwyr PDC.

 

Mae mwy o wybodaeth am Dyslecsia, Dyspracsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill ar gael ar wefan Cymdeithas Dyslecsia Prydain.

 

Os ydych chi'n astudio yn un o'n colegau partner, cysylltwch â'ch coleg.

Mae QuickScan yn Sgriniwr Ar-lein cyfrinachol, a all adnabod arwyddion o ddyslecsia neu Anawsterau Dysgu Penodol eraill (SpLDs).  (Gofynnir i chi ddarparu rhif adnabod - Defnyddiwch eich rhif adnabod myfyriwr).

 

Mae'r sgrinio yn cymryd tua 20 munud i'w gwblhau: nid yw'n brawf ac nid oes atebion cywir nac anghywir. Pan fyddwch wedi cwblhau'r QuickScan, byddwch yn derbyn adborth ar-sgrîn ar unwaith am eich arddull dysgu ac a ydych chi'n arddangos nodweddion Dyslecsia neu Anawsterau Dysgu Penodol eraill.

 

Cwblhau’r Sgriniwr QuickScan

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r sgriniwr, os yw'ch adborth yn dangos nodweddion Dyslecsia, make gwnewch apwyntiad  gyda Chynghorydd Anabledd i drafod eich camau nesaf.

 Os ydych chi'n dymuno parhau i drefnu asesiad, dylech wneud apwyntiad i gwrdd â Chynghorydd Anabledd a fydd yn trafod eich gofynion asesu a'ch taliad ffioedd / opsiynau ariannu ac, yn eich helpu i drefnu asesiad os yw'n briodol.

Cost asesiad diagnostig ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol fel Dyslecsia yn y Brifysgol yw £300. Gall cymorth gyda'r gost hon fod ar gael i fyfyrwyr 'Cartref’ a ‘UE' sy'n astudio ar gampysau PDC ac sydd wedi cofrestru am o leiaf 60 credyd.

 

Cronfa Cymorth Asesiad Diagnostig (19/20): CRONFA AR GAU

Mae ceisiadau ar agor o 01/08/19 ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau / 01/09/19 ar gyfer myfyrwyr newydd (ar ôl cofrestru).

Sylwer bod y Gronfa yn gyfyngedig ac nad oes sicrwydd y caiff cymorth ei roi, dyrennir cyllid ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu ac nid yw'n destun prawf modd.

 Ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried lle mae gan y myfyriwr fynediad presennol at gymorth ac addasiadau priodol.


Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr:

Noder bod y Gronfa yn gyfyngedig ac nad oes sicrwydd y bydd cymorth ar gael. Efallai y bydd cyllid asesu diagnostig ar gael yn dibynnu ar asesiad o'ch amgylchiadau ariannol.

 


Unwaith y derbynnir cadarnhad o'ch cyllid diagnostig (neu os ydych chi'n dymuno hunan-ariannu), bydd Cynghorydd yn cwblhau atgyfeiriad i'r Ganolfan Dyscovery (gall hyn gynnwys eich canlyniadau sgrinio QuickScan neu wybodaeth am asesiadau blaenorol rydych chi wedi'u gwneud).

 

Bydd Canolfan Dyscovery yn cysylltu â chi o fewn 5 diwrnod gwaith i drefnu eich apwyntiad asesu. Nod Canolfan Dyscovery yw cynnig apwyntiad asesu i chi o fewn 20 diwrnod gwaith neu atgyfeiriad (yn dibynnu ar eich argaeledd). Fodd bynnag, yn ystod tymor yr hydref mae'r galw am apwyntiadau asesu yn uchel iawn a gellir ymestyn yr amserlenni.

 

Bydd yr asesiad ei hun yn cymryd 2-3 awr ac yna bydd yr Aseswr yn ysgrifennu ei ganfyddiadau. Unwaith y bydd yr adroddiad asesu wedi'i gwblhau (tua 2 wythnos), bydd eich asesydd yn cysylltu â chi i'ch gwahodd i drafod eu canfyddiadau a bydd yn rhoi copi o'ch adroddiad diagnostig i chi.

 

Unwaith y byddwn wedi derbyn copi o'ch adroddiad terfynol, bydd Cynghorydd Anabledd yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf.  Gall hyn gynnwys anfon copi o'ch adroddiad asesiad diagnostig at eich corff ariannu i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.