Sgrinio Dyslecsia ac Asesiadau

Gall myfyrwyr â Dyslecsia neu Anawsterau Dysgu Penodol eraill gael gafael ar ystod o gymorth ac offer yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol. Mae mwy o wybodaeth am Dyslecsia, Dyspracsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill ar gael ar wefan Cymdeithas Dyslecsia Prydain.

Os ydych chi'n astudio yn un o'n colegau partner, cysylltwch â'ch coleg.

Os oes gennych Ddyslecsia, Anhawster Dysgu Penodol arall neu Anabledd, gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd.

Sylwch: Nid yw'r brifysgol yn darparu gwasanaethau diagnostig mewn perthynas ag ADhD, Cyflyrau Sbectrwm Awstria nac anableddau iechyd meddwl, synhwyraidd neu gorfforol eraill. Rydym yn argymell eich bod yn trafod pryderon o'r fath gyda'ch meddyg teulu yn y lle cyntaf ac yn ceisio atgyfeiriad priodol gan y GIG.

Y Broses Sgrinio ac Asesu

2023/24 Blwyddyn Academaidd (Yn agor mis Gorffennaf 2023)

Mae’r Gwasanaeth Anabledd yn cydlynu Asesiadau Diagnostig ar gampysau PDC yn Ne Cymru, mewn partneriaeth a grŵp o Aseswyr annibynnol. Cost yr Asesiad Diagnostig trwy’r Gwasanaeth Anabledd yw £400. 

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn PDC sy'n astudio o leiaf 60 credyd, fod yn gymwys i dderbyn asesiad mewnol am ddim gyda chymorth o'r Bwrsari Profion Diagnostig. Mae terfyn i’r gronfa Bwrsari ac nid oes sicrwydd o ran derbyn cymorth gyda’r ffioedd asesu. Gall myfyrwyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Bwrsari wneud cais am gymorth gyda ffioedd asesu o'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr

I wneud cais am asesiad cwblhewch y 3 cha isod:

  • Bydd ein tim Asesiadau yn cysylltu a chi i drafod eich opsiynau asesu o fewn 5-10 diwrnod gwaith.
  • Mae'r galw am y gwasanaeth hwn yn eithriadol o uchel yn ystod y tymor cyntaf, unrhyw un sy'n debygol o fod rhestr aros ar gyfer apwyntiadau asesu.
  • Polisi Conslo: Os na allwch ddod i'ch Apwyntiad Asesu, canslwch drwy Barti Cynghori Ar-lein o leiaf un diwrnod gwaith ymlaen llaw. Os byddwch yn canslo gyda llai nag 1 diwrnod gwaith o rybudd neu'n methu â mynychu eich Apwyntiad Asesu, codir ffi asesu llawn arnoch.
  • Fel rheol byddwch yn derbyn eich adroddiad asesu cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl eich asesiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch eich adroddiad asesu, cysylltwch â'ch asesydd (y bydd ei fanylion cyswllt ar eich adroddiad).
  • Sicrhewch eich bod yn cadw'ch adroddiad asesu yn rhywle diogel i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Oherwydd rheoliadau diogelu data, dim ond tra byddwch chi'n fyfyriwr yn UDC ac am gyfnod byr wedi hynny y bydd y Gwasanaeth Anabledd yn cadw copi o'ch adroddiad.
  • Ar ôl i chi dderbyn eich adroddiad, gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd. i drafod unrhyw ofynion cymorth a chamau nesaf perthnasol.