Polisïau a Chynllun Cydraddoldeb

Mae gan y Brifysgol nifer o bolisïau a datganiadau sy'n ymwneud â'r darpariaethau, y gwasanaethau a'r cyfleusterau a gynigir i fyfyrwyr anabl.  Mae'r polisïau a'r datganiadau hyn yn rheoli'r ffordd rydym yn gweithio a'r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr.

Gwasanaeth Anabledd - Datganiad Gwasanaeth

Mae'r Gwasanaeth Anabledd fel rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i brif ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy gydol ei holl weithgareddau, yn ogystal â chwrdd â'r dyletswyddau cyffredinol a phenodol a osodir arno drwy ddeddfwriaeth fel Deddf Cydraddoldeb 2010.  Mae’r datganiad polisi hwn felly yn adeiladu ar weledigaeth a blaenoriaethau strategol y Grŵp.

Os byddwch yn penderfynu gwneud cais i'r Brifysgol, wedi datgan ar eich ffurflen gais bod gennych angen penodol sy'n codi o nam neu gyflwr meddygol, ac yr ystyrir eich bod yn addas yn academaidd ar gyfer y maes astudio o'ch dewis, cysylltir â chi yn bersonol gan Ymgynghorydd Anabledd, a’ch gwahodd i drafod eich gofynion.  Yn aml gellir gwneud hyn trwy e-bost neu dros y ffôn, ond mewn rhai achosion fe'ch gwahoddir / argymhellir i fynychu cyfarfod yn y Brifysgol, a allai gynnwys aelodau o'ch ysgol academaidd yn y dyfodol.  Pwrpas y cyfarfod hwn yw eich galluogi chi i asesu a ydym yn gallu bodloni eich holl anghenion; mae hefyd wedi'i fwriadu i'ch helpu i benderfynu p'un ai i dderbyn lle yn y Brifysgol ai peidio os caiff ei gynnig.  Argymhellir ymweliadau hefyd er mwyn i chi benderfynu a fydd hyn yn lle addas i chi  astudio, yn enwedig o fewn y cyfyngiadau ffisegol a osodir arnom gan ein lleoliad ar gampws Trefforest.

Mae'r Brifysgol yn ceisio sicrhau yr ymdrinnir â phob cais yn unol â'n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Deddf Cydraddoldeb 2010, ac, yn unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR); felly caiff yr holl wybodaeth a ddarperir ei thrin yn gyfrinachol.

Byddwn yn ceisio sicrhau, ar ôl cael eich derbyn i un o'n cynlluniau, y byddwch yn cael yr adnoddau a'r cyfleusterau i gymryd rhan lawn ym mywyd addysgol a chymdeithasol y campws cyn belled ag y bo modd yn gymaradwy â myfyrwyr nad ydynt yn anabl.  Bydd y cymorth y bydd ei angen arnoch yn cael ei nodi a'i roi ar Gynllun Cymorth Unigol (ISP).  Bydd rhan o'r wybodaeth yn nodi'r cymorth sydd ei angen arnoch gan eich ysgol academaidd a chaiff ei rhannu gyda'ch caniatâd mewn modd priodol.  Mae ein gwasanaethau hefyd yn cael eu monitro'n flynyddol.

Sharon Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am yr holl ddarpariaethau Gwasanaethau Myfyrwyr, y mae'r Gwasanaeth Anabledd yn rhan ohonynt.

Gallwch gysylltu â chynghorydd drwy'r dulliau canlynol:

E-bostio Cynghorydd: [email protected]

Ein nod yw darparu cymorth a chyngor proffesiynol, hygyrch a chyfrinachol i fyfyrwyr sydd â gofynion cymorth penodol sy'n deillio o anabledd neu anhawster dysgu penodol.

Amcanion y Gwasanaeth Anabledd:

1. Darparu gwasanaeth anabledd o ansawdd uchel yn effeithiol i ymgeiswyr a myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd yn unol ag arfer gorau a'r Ddeddf Cydraddoldeb;

2. Darparu cyngor a gwybodaeth yn ymwneud ag anabledd i ymgeiswyr a myfyrwyr PDC ynghylch y cymorth sy'n gysylltiedig ag anabledd sydd ar gael yn PDC;

3. Rhoi arweiniad i ymgeiswyr a myfyrwyr PDC ar wneud cais am gyllid perthnasol sy'n gysylltiedig ag anabledd;

4. Hwyluso a chefnogi ymgeiswyr anabl i fynychu cyfweliadau ac ymweliadau Diwrnod Agored.

5. Rhoi mynediad i fyfyrwyr PDC i wasanaethau sgrinio ac asesu diagnostig cynhwysfawr ar gyfer dyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill;

6. Trafod Cynlluniau Cymorth Unigol a darparu rhaglen gymorth wedi'i theilwra'n unigol i bob myfyriwr sydd wedi'i gofrestru gyda'r Gwasanaeth;

7. Sicrhau ansawdd y gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaeth Anabledd, gan gynnwys rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfrannu at y broses adolygu hon;

8. Cynyddu gwybodaeth a sgiliau staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol y Brifysgol yn rhagweithiol trwy ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth, cefnogaeth a chyngor sy'n gysylltiedig ag anabledd

Polisïau

Mae polisïau ar gael o'r cysylltiadau isod.  Cysylltwch â ni os hoffech gael copi o unrhyw un o'n polisïau neu ddatganiadau yn Gymraeg, mewn print bras neu mewn Braille.