Coloured pieces

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Fel arfer, gall myfyrwyr y DU sydd â chyflyrau iechyd hirdymor, anableddau, iechyd meddwl neu anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) fod yn gymwys i wneud cais i'w hawdurdod cyllido ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl i dalu am wasanaethau ac offer cymorth sy'n ymwneud ag astudio sy'n benodol i anabledd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth an gymhwysedd a'r broses ymgeisio yn Disability Rights UK neu drwy ddolenni perthnasol yr awdurdod cyllido isod.

Gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl

  • Cofia ddechrau dy gais am DSA mor gynnar â phosibl oherwydd gall y broses gymryd hyd at 14 wythnos.

  • Wrth gyflwyno'ch cais DSA, nodwch y caniatâd i rannu ar ddiwedd y ffurflen.  Os nad yw'r adran hon wedi'i chwblhau'n llawn ac os rhoddir caniatâd, ni fydd Cyllid Myfyrwyr yn gallu trafod eich cais gyda ni na phrosesu ymholiadau neu anfonebau sy'n ymwneud â'ch cefnogaeth gan y cyflenwr a ddewiswyd. Gallai hyn arwain at oedi o ran cymorth a gallech gael eich dal yn atebol am gostau a delir gan gyflenwyr.

  • Yn dibynnu ar eich cyfeiriad bydd eich cais yn cael ei neilltuo i naill ai Capita neu Study Tech a fydd yn cysylltu â chi i drefnu Asesiad Anghenion DSA. Astudio Tech neu Capita fydd eich pwynt cyswllt unigol ar gyfer eich asesiad anghenion, technoleg gynorthwyol, ac anghenion hyfforddi technoleg gynorthwyol.

  • Pan fydd eich adroddiad Asesiad Anghenion wedi'i gwblhau, caiff ei anfon at Gyllid Myfyrwyr, a fydd yn ystyried yr argymhellion ac yn ysgrifennu atoch yn uniongyrchol i'ch hysbysu o'r canlyniad. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich adroddiad terfynol, archebwch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd i'w drafod.

  • Mae eich pecyn cymorth DSA yn debygol o gynnwys amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau a fydd yn cael eu darparu gan nifer o wahanol gyflenwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw cysylltu â'r cyflenwyr a ddewiswyd gan Cyllid Myfyrwyr i gychwyn a rheoli eich cefnogaeth. Nid yw PDC mewn unrhyw ffordd yn gyfrifol am gymorth a ariennir gan DSA a ddarperir gan gyflenwyr allanol.

  • Mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhan-amser ac ôl-raddedig lenwi ffurflen gais DSA lawn ar gyfer pob blwyddyn astudio. Dylid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y flwyddyn ganlynol i gyllid myfyrwyr cyn diwedd y flwyddyn academaidd gyfredol i sicrhau cefnogaeth barhaus.

Cyllid Amgen

Er na all myfyrwyr rhyngwladol hawlio DSA, efallai y gallwch gael cyllid drwy eich llywodraeth gartref, noddwyr neu ysgoloriaethau. Mae'n bosib y bydd ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol y gallwch gyflwyno cais am gyllid iddynt, megis Cynllun Dyfarniadau'r Snowdon Trust sy’n cynnig grantiau i gefnogi myfyrwyr â chyflyrau corfforol neu synhwyraidd.