Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Gall myfyrwyr y DU sydd â chyflyrau iechyd parhaus, anableddau, iechyd meddwl neu anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) fel arfer wneud cais am gyllid drwy'r Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) i dalu am wasanaethau ac offer sy'n ymwneud ag anabledd penodol.

Dyfernir DSAs i fyfyrwyr anabl cymwys yn ogystal â'r pecyn ariannu myfyrwyr safonol ac nid oes rhaid eu had-dalu (cyn belled â'ch bod yn cwblhau'r cwrs).


Sylwer: Wrth gyflwyno'ch cais DSA, nodwch y caniatâd i rannu ar ddiwedd y ffurflen.  Os nad yw'r adran hon wedi'i chwblhau'n llawn ac os rhoddir caniatâd, ni fydd Cyllid Myfyrwyr yn gallu trafod eich cais gyda ni na phrosesu ymholiadau neu anfonebau sy'n ymwneud â'ch cefnogaeth gan y cyflenwr a ddewiswyd. Gallai hyn arwain at oedi o ran cymorth a gallech gael eich dal yn atebol am gostau a delir gan gyflenwyr.

Sylwer: Mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhan-amser ac ôl-raddedig lenwi ffurflen gais DSA lawn ar gyfer pob blwyddyn astudio. Dylid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y flwyddyn ganlynol i gyllid myfyrwyr cyn diwedd y flwyddyn academaidd gyfredol i sicrhau cefnogaeth barhaus.

Asesiad Anghenion

Os bydd eich Corff Ariannu yn derbyn eich cais am y DSAs, byddant yn gofyn i chi drefnu Asesiad Anghenion i archwilio eich gofynion yn ymwneud ag anabledd gydag Aseswr Anghenion arbenigol. Gallwch ddod o hyd i fanylion yr holl ganolfannau mynediad cofrestredig ar:

Pan fydd eich adroddiad Asesiad Anghenion wedi'i gwblhau, anfonir copi at Cyllid Myfyrwyr, a fydd yn ystyried yr argymhellion ac yn ysgrifennu atoch yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am y canlyniad. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich adroddiad terfynol, archebwch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd i drafod rhoi'r cymorth a argymhellir.


Sylwer: mae eich pecyn cymorth DSA yn debygol o gynnwys amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau, a fydd yn cael eu darparu gan nifer o gyflenwyr gwahanol (bydd Cyllid Myfyrwyr yn penderfynu pa gyflenwyr a gymeradwyir i ddarparu pob eitem a byddant yn eich hysbysu'n ysgrifenedig). Ni chaiff cyflenwyr dethol eu hysbysu eu bod wedi'u hawdurdodi i ddarparu cymorth gan Gyllid Myfyrwyr.

Eich cyfrifoldeb chi yw cysylltu â'r cyflenwyr dethol i gychwyn a rheoli eich cefnogaeth. Nid yw PDC yn gyfrifol am unrhyw gymorth DSA a ariennir gan gyflenwyr allanol.