Eich Cynllun Cymorth Unigol (CCU)

Ar ôl cyfarfod â chi a derbyn eich dogfennau cysylltiedig ag anabledd, bydd eich Cynghorydd Anabledd yn creu eich Cynllun Cymorth Unigol (CCU), sy'n rhoi manylion y cymorth a'r addasiadau perthnasol y cytunwyd arnynt i ddiwallu eich anghenion. Anfonir copi o'ch CCU atoch ar gyfer eich cofnodion. 

Pan fo hynny'n berthnasol, bydd eich dogfen CCU yn cael ei diweddaru unwaith y byddwch wedi cael eich Asesiad Anghenion DSA i gynnwys unrhyw argymhellion perthnasol a wnaed gan eich Aseswr Anghenion a chymorth 1-1 a ariannwyd drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs). Os yw'ch amgylchiadau ac felly eich anghenion cymorth yn newid, cysylltwch â Chynghorydd Anabledd fel y gellir diweddaru eich Cynllun Cymorth Unigol.

Mae eich CCU yn cynnwys:

 • manylion unrhyw gymorth Anfeddygol 1-1, a argymhellwyd i ddiwallu eich anghenion. Gall hyn gynnwys cymorth 1-1 a ddarperir ac a ariennir gan y Gwasanaeth Anabledd a / neu gefnogaeth a ariennir fel rhan o'ch pecyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl. (Sylwer:  Gall Cyllid Myfyrwyr ddewis cyflenwyr allanol i ddarparu'r cymorth y maent yn ei ariannu trwy  DSAs. Bydd Cyllid Myfyrwyr yn eich hysbysu'n ysgrifenedig ynglŷn â hawl a awdurdodedig cymorth a ariennir gan DSA a bydd yn darparu manylion cyswllt ar gyfer y cyflenwyr dethol. Sicrhewch eich bod yn darllen eich ISP yn ofalus a gohebiaeth gan Cyllid Myfyrwyr, a chysylltwch â'r cyflenwyr perthnasol i drefnu eich cefnogaeth)
 • argymhellion ar gyfer addasiadau rhesymol priodol y dylai Adrannau'r Brifysgol eu gwneud (lle bo hynny'n bosibl) er mwyn diwallu eich anghenion. Gyda'ch caniatâd chi, bydd y wybodaeth hon ar gael i staff priodol y Brifysgol er mwyn rhoi addasiadau cytunedig ar waith. Lle mae datgeliad manylach wedi'i wneud, cynhwysir datganiad am eich anabledd (fel y cytunwyd gyda chi). Sylwer: Efallai na fydd addasiadau a argymhellir yn berthnasol ym mhob senario academaidd (e.e. os yw deilliannau dysgu neu safonau addasrwydd i ymarfer yn gofyn am asesiad o set sgiliau benodol). Trafodwch eich ISP gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl.

Adran A: Gymorth Anfeddygol

 • manylion unrhyw gymorth Anfeddygol 1-1, a argymhellwyd i ddiwallu eich anghenion. 
 • Gall hyn gynnwys cymorth 1-1 a ddarperir ac a ariennir gan y Gwasanaeth Anabledd a / neu gefnogaeth a ariennir fel rhan o'ch pecyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl. (Sylwer:  Gall Cyllid Myfyrwyr ddewis cyflenwyr allanol i ddarparu'r cymorth y maent yn ei ariannu trwy  DSAs. Bydd Cyllid Myfyrwyr yn eich hysbysu'n ysgrifenedig ynglŷn â hawl a awdurdodedig cymorth a ariennir gan DSA a bydd yn darparu manylion cyswllt ar gyfer y cyflenwyr dethol. Sicrhewch eich bod yn darllen eich ISP yn ofalus a gohebiaeth gan Cyllid Myfyrwyr, a chysylltwch â'r cyflenwyr perthnasol i drefnu eich cefnogaeth)
 • argymhellion ar gyfer addasiadau rhesymol priodol y dylai Adrannau'r Brifysgol eu gwneud (lle bo hynny'n bosibl) er mwyn diwallu eich anghenion. Gyda'ch caniatâd chi, bydd y wybodaeth hon ar gael i staff priodol y Brifysgol er mwyn rhoi addasiadau cytunedig ar waith. Lle mae datgeliad manylach wedi'i wneud, cynhwysir datganiad am eich anabledd (fel y cytunwyd gyda chi). Sylwer: Efallai na fydd addasiadau a argymhellir yn berthnasol ym mhob senario academaidd (e.e. os yw deilliannau dysgu neu safonau addasrwydd i ymarfer yn gofyn am asesiad o set sgiliau benodol). Trafodwch eich ISP gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl

Adran B: Cymorth Cyfadran


Argymhellion ar gyfer addasiadau rhesymol priodol y dylai Adrannau Prifysgol eu gwneud (lle bo modd) er mwyn diwallu eich anghenion.  Gyda'ch caniatâd, bydd yr wybodaeth hon ar gael i staff priodol y Brifysgol er mwyn i addasiadau y cytunwyd arnynt gael eu rhoi ar waith. (N.B. Efallai na fydd addasiadau a argymhellir yn berthnasol ym mhob senario academaidd -h.y. lle mae canlyniadau dysgu neu ffitrwydd i safonau ymarfer yn gofyn am asesu set sgiliau penodol), trafodwch eich ISP gyda'ch Cwrs / Arweinydd Modiwl. 

Gall yr argymhellion gynnwys ond heb eu cyfyngu i'r canlynol: 

 • Caniatâd i recordio darlithoedd (Polisi Recordio Darlithoedd)
 • Copïau o nodiadau Darlithoedd OHP ymlaen llaw os nad ar Blackboard
 • Deunyddiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs mewn fformatau amgen
 • Addasiadau i gyflwyno cyflwyniadau
 • Gofynion dodrefn neu amseru penodol
 • Addasiadau i waith maes/ lleoliadau

Lleoliadau:

Mae eich cyfadran yn gyfrifol am gyfleu eich gofynion sy'n gysylltiedig ag anabledd i'ch darparwr lleoliad a sicrhau bod yr addasiadau lleoliad a amlinellir yn eich CCU yn cael eu gweithredu. Trafodwch eich gofynion gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl cyn gynted ag y bo modd, fel y gallant wneud y trefniadau angenrheidiol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, trafodwch gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl yn y lle cyntaf a cheisiwch gyngor gan y Gwasanaeth Anabledd.

Gwaith Cwrs:

Er y gall estyniad i’r dyddiad cau fod yn ddefnyddiol yn y tymor byr, gall estyniadau mynych greu ôl-groniad o waith, a all gael effaith negyddol ar ddilyniant. Felly, lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr anabl i anelu at gwblhau eu gwaith o fewn y dyddiadau cau arferol. 

Fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall anableddau gael effaith ar allu myfyrwyr i reoli eu hastudiaethau yn effeithiol a chyflwyno gwaith academaidd sy'n dangos eu dysgu, o fewn yr amserlenni safonol. 

Felly caniateir i fyfyrwyr ag anabledd sydd â Chynllun Cymorth Unigol gyflwyno o fewn y cyfnod cyflwyno hwyr (5 diwrnod gwaith), heb y cosbau arferol. Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir.

Os oes gennych bryderon ynghylch dyddiadau cau asesu, nad yw'r uchod yn mynd i'r afael â nhw, dylech drafod eich amgylchiadau gydag Ymgynghorydd Anabledd. Os yw'n briodol, ychwanegir "dyddiadau cau dyddiad cau" fel addasiad rhesymol i Gynllun Cymorth Unigol. Yna byddwch yn gallu gwneud cais am addasiadau rhesymol ychwanegol i derfynau amser asesu penodol pan fydd angen trwy'r broses amgylchiadau esgusodol. Ni chaniateir estyniadau yn ddiofyn a bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos.


Adran C: Addasiadau ar gyfer Arholiadau

Mae Addasiadau ar gyfer Arholiadau yn berthnasol i arholiadau ysgrifenedig ffurfiol a phrofion ysgrifenedig wedi'u cyfyngu gan amser yn y dosbarth yn unig.  Os oes angen addasiadau penodol arnoch ar gyfer arholiadau ysgrifenedig, gwnewch apwyntiad i drafod y rhain gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted â phosibl. Bydd angen trafod yr argymhellion priodol a'u hychwanegu at eich Cynllun Cymorth Unigol ymhell ymlaen llaw (fel arfer erbyn canol mis Chwefror ar gyfer arholiadau ar y campws) i warantu y gellir gwneud addasiadau. Ystyrir ceisiadau hwyr ond ni ellir gwarantu darpariaeth.


Gall addasiadau ar gyfer arholiadau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

Amser ychwanegol Ychwanegir lwfansau amser ychwanegol (25% -100%) at yr amser a ddyrennir i gyflawni'r dasg asesu ei hun ac nid yw at unrhyw amser gweinyddu ychwanegol a roddir i ganiatáu ar gyfer llanlwytho gwaith neu'r ffenestr cwblhau asesiad cyffredinol. Mae'r lwfansau amser ychwanegol a nodwyd yn cynnwys yr amser a ddyrennir ar gyfer seibiannau gorffwys (lle bo hynny'n berthnasol). Gall eich cyfadran ychwanegu unrhyw lwfansau amser ychwanegol a bennir ar eich Cynllun Cymorth Unigol at yr amser a neilltuwyd i chi gwblhau eich asesiad ar-lein â therfyn amser yn Blackboard. Lle bo modd, bydd myfyrwyr sydd â lwfansau amser ychwanegol yn cael eu hamserlennu i sefyll eu harholiadau mewn lleoliad gyda myfyrwyr eraill sy’n cael amser ychwanegol neu ystafell ar wahân.
Cymorth darllenydd Rôl darllenydd yw darllen yr holl gyfarwyddiadau a chwestiynau ysgrifenedig a ddarperir gan eich cyfadran air am air ar gyflymder priodol, gymaint o weithiau ag sy'n ofynnol. Ni fydd darllenydd yn darparu unrhyw esboniad nac eglurhad o'r wybodaeth/cwestiynau a ddarperir.
Cefnogaeth ysgrifennydd Cefnogaeth Ysgrifennydd: Rôl Ysgrifennydd yw ysgrifennu/teipio'ch ymatebion i gwestiynau arholiad yn ôl eich gofynion chi. Gallwch ofyn i'ch ysgrifennydd ddarllen eich atebion yn ôl i chi ar ôl iddynt gael eu hysgrifennu a chyfeirio unrhyw newidiadau angenrheidiol. Ni ddisgwylir i ysgrifennydd roi atalnodi mewn brawddegau oni bai eich bod chi wedi eu cyfarwyddo, neu allu sillafu terminoleg anghyffredin neu anghyfarwydd.
Lwfansau ar gyfer sillafu/gramadeg/atalnodi Ni ddylid didynnu marciau am wallau sillafu neu fân wallau mewn atalnodi a gramadeg mewn arholiadau neu waith cwrs, oni bai bod angen bodloni safonau cymhwysedd penodedig.
Defnydd o gyfrifiadur Disgwylir i arholiadau ar y campws sydd fel arfer wedi'u hysgrifennu â llaw gael eu cynnal mewn lleoliad arall a bydd cyfrifiadur PDC ar gael ichi deipio'ch papurau arholiad.
Ystafell ar wahân/fach Disgwylir i arholiadau ar y campws gael eu cynnal mewn lleoliad ar wahân i weddill eich carfan/mewn lleoliad llai gyda llai o gyfoedion.

Mae eich cyfadran yn gyfrifol am weithredu'r addasiadau arholiad a amlinellir yn eich CCU lle bo hynny'n berthnasol.

Yn dibynnu ar fformat penodol eich arholiadau, efallai na fydd angen / eisiau'r holl addasiadau ar eich CCU ar gyfer pob arholiad. Trafodwch eich gofynion addasu arholiad gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl cyn gynted ag y bo modd, fel y gallant wneud y trefniadau angenrheidiol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich asesiadau, trafodwch yn gyntaf â'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl.