Eich Cynllun Cymorth Unigol (CCU)

Ar ôl cyfarfod â chi a derbyn eich dogfennau cysylltiedig ag anabledd, bydd eich Cynghorydd Anabledd yn creu eich Cynllun Cymorth Unigol (CCU), sy'n rhoi manylion y cymorth a'r addasiadau perthnasol y cytunwyd arnynt i ddiwallu eich anghenion. Anfonir copi o'ch CCU atoch ar gyfer eich cofnodion. 

Pan fo hynny'n berthnasol, bydd eich dogfen CCU yn cael ei diweddaru unwaith y byddwch wedi cael eich Asesiad Anghenion DSA i gynnwys unrhyw argymhellion perthnasol a wnaed gan eich Aseswr Anghenion a chymorth 1-1 a ariannwyd drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs). Os yw'ch amgylchiadau ac felly eich anghenion cymorth yn newid, cysylltwch â Chynghorydd Anabledd fel y gellir diweddaru eich Cynllun Cymorth Unigol.

 • manylion unrhyw gymorth Anfeddygol 1-1, a argymhellwyd i ddiwallu eich anghenion. 
 • Gall hyn gynnwys cymorth 1-1 a ddarperir ac a ariennir gan y Gwasanaeth Anabledd a / neu gefnogaeth a ariennir fel rhan o'ch pecyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl. (Sylwer:  Gall Cyllid Myfyrwyr ddewis cyflenwyr allanol i ddarparu'r cymorth y maent yn ei ariannu trwy  DSAs. Bydd Cyllid Myfyrwyr yn eich hysbysu'n ysgrifenedig ynglŷn â hawl a awdurdodedig cymorth a ariennir gan DSA a bydd yn darparu manylion cyswllt ar gyfer y cyflenwyr dethol. Sicrhewch eich bod yn darllen eich ISP yn ofalus a gohebiaeth gan Cyllid Myfyrwyr, a chysylltwch â'r cyflenwyr perthnasol i drefnu eich cefnogaeth)
 • argymhellion ar gyfer addasiadau rhesymol priodol y dylai Adrannau'r Brifysgol eu gwneud (lle bo hynny'n bosibl) er mwyn diwallu eich anghenion. Gyda'ch caniatâd chi, bydd y wybodaeth hon ar gael i staff priodol y Brifysgol er mwyn rhoi addasiadau cytunedig ar waith. Lle mae datgeliad manylach wedi'i wneud, cynhwysir datganiad am eich anabledd (fel y cytunwyd gyda chi). Sylwer: Efallai na fydd addasiadau a argymhellir yn berthnasol ym mhob senario academaidd (e.e. os yw deilliannau dysgu neu safonau addasrwydd i ymarfer yn gofyn am asesiad o set sgiliau benodol). Trafodwch eich ISP gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl

Argymhellion ar gyfer addasiadau rhesymol priodol y dylai Adrannau Prifysgol eu gwneud (lle bo modd) er mwyn diwallu eich anghenion.  Gyda'ch caniatâd, bydd yr wybodaeth hon ar gael i staff priodol y Brifysgol er mwyn i addasiadau y cytunwyd arnynt gael eu rhoi ar waith. (N.B. Efallai na fydd addasiadau a argymhellir yn berthnasol ym mhob senario academaidd -h.y. lle mae canlyniadau dysgu neu ffitrwydd i safonau ymarfer yn gofyn am asesu set sgiliau penodol), trafodwch eich ISP gyda'ch Cwrs / Arweinydd Modiwl. 

Gall yr argymhellion gynnwys ond heb eu cyfyngu i'r canlynol: 

 • Caniatâd i recordio darlithoedd (Polisi Recordio Darlithoedd) (Gellir defnyddio recordiadau o sesiynau academaidd a wneir wrth astudio yn y Brifysgol at eich dibenion astudio personol eich hun yn unig. Efallai na fyddwch yn atgynhyrchu, cam-drin, cyhoeddi na rhannu recordiadau gydag eraill.)
 • Copïau o nodiadau Darlithoedd OHP ymlaen llaw os nad ar Blackboard
 • Deunyddiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs mewn fformatau amgen
 • Addasiadau i gyflwyno cyflwyniadau
 • Gofynion dodrefn neu amseru penodol
 • Addasiadau i waith maes/ lleoliadau

Lleoliadau:

Mae eich cyfadran yn gyfrifol am gyfleu eich gofynion sy'n gysylltiedig ag anabledd i'ch darparwr lleoliad a sicrhau bod yr addasiadau lleoliad a amlinellir yn eich CCU yn cael eu gweithredu. Trafodwch eich gofynion gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl cyn gynted ag y bo modd, fel y gallant wneud y trefniadau angenrheidiol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, trafodwch gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl yn y lle cyntaf a cheisiwch gyngor gan y Gwasanaeth Anabledd.

Gwaith Cwrs:

Er y gall estyniad i’r dyddiad cau fod yn ddefnyddiol yn y tymor byr, gall estyniadau mynych greu ôl-groniad o waith, a all gael effaith negyddol ar ddilyniant. Felly, lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr anabl i anelu at gwblhau eu gwaith o fewn y dyddiadau cau arferol. 

Fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall anableddau gael effaith ar allu myfyrwyr i reoli eu hastudiaethau yn effeithiol a chyflwyno gwaith academaidd sy'n dangos eu dysgu, o fewn yr amserlenni safonol. 

Felly caniateir i fyfyrwyr ag anabledd sydd â Chynllun Cymorth Unigol gyflwyno o fewn y cyfnod cyflwyno hwyr (5 diwrnod gwaith), heb y cosbau arferol. Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir.

Os oes gennych bryderon ynghylch dyddiadau cau asesu, nad yw'r uchod yn mynd i'r afael â nhw, dylech drafod eich amgylchiadau gydag Ymgynghorydd Anabledd. Os yw'n briodol, ychwanegir "dyddiadau cau dyddiad cau" fel addasiad rhesymol i Gynllun Cymorth Unigol. Yna byddwch yn gallu gwneud cais am addasiadau rhesymol ychwanegol i derfynau amser asesu penodol pan fydd angen trwy'r broses amgylchiadau esgusodol. Ni chaniateir estyniadau yn ddiofyn a bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos.

Mae Addasiadau ar gyfer Arholiadau yn berthnasol i arholiadau ysgrifenedig ffurfiol a phrofion ysgrifenedig wedi'u cyfyngu gan amser yn y dosbarth yn unig.  Os oes angen addasiadau penodol arnoch ar gyfer arholiadau ysgrifenedig, gwnewch apwyntiad i drafod y rhain gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted â phosibl. Bydd angen trafod yr argymhellion priodol a'u hychwanegu at eich Cynllun Cymorth Unigol ymhell ymlaen llaw (fel arfer erbyn canol mis Chwefror ar gyfer arholiadau ar y campws) i warantu y gellir gwneud addasiadau. Ystyrir ceisiadau hwyr ond ni ellir gwarantu darpariaeth.

Gall addasiadau ar gyfer arholiadau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Amser ychwanegol: Ychwanegir lwfansau amser ychwanegol (25% -100%) at yr amser a ddyrennir i gyflawni'r dasg asesu ei hun ac nid yw at unrhyw amser gweinyddu ychwanegol a roddir i ganiatáu ar gyfer llanlwytho gwaith neu'r ffenestr cwblhau asesiad cyffredinol. Mae'r lwfansau amser ychwanegol a nodwyd yn cynnwys yr amser a ddyrennir ar gyfer seibiannau gorffwys (lle bo hynny'n berthnasol). Gall eich cyfadran ychwanegu unrhyw lwfansau amser ychwanegol a bennir ar eich Cynllun Cymorth Unigol at yr amser a neilltuwyd i chi gwblhau eich asesiad ar-lein â therfyn amser yn Blackboard. Lle bo modd, bydd myfyrwyr sydd â lwfansau amser ychwanegol yn cael eu hamserlennu i sefyll eu harholiadau mewn lleoliad gyda myfyrwyr eraill sy’n cael amser ychwanegol neu ystafell ar wahân.
 • Cymorth darllenydd: Rôl darllenydd yw darllen yr holl gyfarwyddiadau a chwestiynau ysgrifenedig a ddarperir gan eich cyfadran air am air ar gyflymder priodol, gymaint o weithiau ag sy'n ofynnol. Ni fydd darllenydd yn darparu unrhyw esboniad nac eglurhad o'r wybodaeth/cwestiynau a ddarperir.
 • Cefnogaeth ysgrifennydd: Cefnogaeth Ysgrifennydd: Rôl Ysgrifennydd yw ysgrifennu/teipio'ch ymatebion i gwestiynau arholiad yn ôl eich gofynion chi. Gallwch ofyn i'ch ysgrifennydd ddarllen eich atebion yn ôl i chi ar ôl iddynt gael eu hysgrifennu a chyfeirio unrhyw newidiadau angenrheidiol. Ni ddisgwylir i ysgrifennydd roi atalnodi mewn brawddegau oni bai eich bod chi wedi eu cyfarwyddo, neu allu sillafu terminoleg anghyffredin neu anghyfarwydd.
 • Lwfansau ar gyfer sillafu/gramadeg/atalnodi: Ni ddylid didynnu marciau am wallau sillafu neu fân wallau mewn atalnodi a gramadeg mewn arholiadau neu waith cwrs, oni bai bod angen bodloni safonau cymhwysedd penodedig.
 • Defnydd o gyfrifiadur: Disgwylir i arholiadau ar y campws sydd fel arfer wedi'u hysgrifennu â llaw gael eu cynnal mewn lleoliad arall a bydd cyfrifiadur PDC ar gael ichi deipio'ch papurau arholiad.
 • Ystafell ar wahân/fach: Disgwylir i arholiadau ar y campws gael eu cynnal mewn lleoliad ar wahân i weddill eich carfan/mewn lleoliad llai gyda llai o gyfoedion.

Mae eich cyfadran yn gyfrifol am weithredu'r addasiadau arholiad a amlinellir yn eich CCU lle bo hynny'n berthnasol.

Yn dibynnu ar fformat penodol eich arholiadau, efallai na fydd angen / eisiau'r holl addasiadau ar eich CCU ar gyfer pob arholiad. Trafodwch eich gofynion addasu arholiad gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl cyn gynted ag y bo modd, fel y gallant wneud y trefniadau angenrheidiol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich asesiadau, trafodwch yn gyntaf â'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl.

Os ydych chi'n debygol o gael anhawster gwacáu adeiladau'r Brifysgol yn ddiogel os bydd argyfwng, cwblhewch yr Holiadur Allanfa Argyfwng a trafodwch eich gofynion gyda'ch Cynghorydd Anabledd.   Bydd eich Ymgynghorydd Anabledd yn casglu rhywfaint o wybodaeth bellach am eich gofynion a'ch gofynion cymorth / addasu posibl a bydd yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'ch cyfadran.Yna bydd eich cyfadran yn cysylltu â chi i lunio Cynllun Gwacáu Brys Personol (PEEP) sy'n cwrdd â'ch gofynion.

Polisi

Mae'n bolisi gan Brifysgol De Cymru i beidio â chaniatáu anifeiliaid ar y campws, ac eithrio cŵn Cymorth sydd wedi'u hyfforddi'n benodol a gedwir ac a ddefnyddir gan unigolion anabl (fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2020) er ddiben cynorthwyo'r person hwnnw i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Mae Cŵn Cymorth yn anifail gwaithio tra hyffoddedig, sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol i gyflawni tasgau ar gyfer person anabl. Mae Cŵn Cymorth wedi'u cofrestru gydag aelodau a  Assistance Dogs UK, ac yn cael eu hyfforddi ganddynt, ac mae ganddynt gofnod adnabod ffurfiol. Mae cŵn cymorth wedi cael ardystiad gan yr Adran Iechyd. O’r herwydd, caniateir iddynt fynd gyda’u perchnogion bob amser ac ym mhob man yn y DU (oni bai, ym marn y Brifysgol, fod risg iechyd a diogelwch gwirioneddol).

Os bydd eich ci Cymorth gyda chi tra ar y campws;

 1. Trafodwch eich anghenion cymorth a mynediad gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted â phosibl - e-bostiwch: [email protected] neu archebwch apwyntiad
 2. Darparwch gopi o ddogfen gofrestru'r anifail gydag Assistance Dogs UK

Bydd y Cnyghorydd Anabledd yn hysbysu'r Gyfadran berthnasol a'r Gwasanaethau Llety. Bydd eich cyfadran wedyn yn gweithio gyda chi i gwblhau asesiad risg a rhoi unrhyw fesurau rhesymol ar waith sydd eu hangen i sicrhau lles yr anifail, y perchennog ac aelodau eraill o gymuned y Brifysgol. 

Cyfrifoldebau Perchenogion

Rhaid i berchnogion cŵn cymorth;

 • Cymryd camau rhesymol i sicrhau nad yw’r anifail yn achosi niwed i eraill neu ddifrod i eiddo’r brifysgol,
 • Cymryd cyfrifoldeb dros weithredoedd yr anifail gan gynnwys unrhyw oblygiadau ariannol y gallai hyn ei gael,
 • Cymryd cyfrifoldeb dros les a gofal yr anifail, gan gynnwys sicrhau bod gofynion mewn perthynas â bwyd a diod, mynd i'r toiled, glendid a gofal iechyd yn cael eu bodloni,
 • Sicrhau nad yw’r anifail yn cael ei adael heb oruchwyliaeth, am unrhyw gyfnod o amser sy’n debygol o achosi trallod,
 • Cymryd cyfrifoldeb dros lanhau a chael gwared ar wastraff yr anifail mewn modd priodol,
 • Parchu unrhyw gyfyngiadau mynediad a sefydlwyd gan y Brifysgol a sicrhau nad yw'r anifail yn mynd i mewn i leoedd a neilltuwyd yn breifat heb ganiatâ
 • Sicrhau bod coleri/tagiau adnabod ac ataliadau priodol wedi'u gosod ar y ci cymorth a'i fod yn parhau i fod dan reolaeth y perchennog ar bob adeg.