Eich Cynllun Cymorth Unigol (CCU)

Ar ôl cyfarfod â chi a derbyn eich dogfennau cysylltiedig ag anabledd, bydd eich Cynghorydd Anabledd yn creu eich Cynllun Cymorth Unigol (CCU), sy'n rhoi manylion y cymorth a'r addasiadau perthnasol y cytunwyd arnynt i ddiwallu eich anghenion. Anfonir copi o'ch CCU atoch ar gyfer eich cofnodion. 

Pan fo hynny'n berthnasol, bydd eich dogfen CCU yn cael ei diweddaru unwaith y byddwch wedi cael eich Asesiad Anghenion DSA i gynnwys unrhyw argymhellion perthnasol a wnaed gan eich Aseswr Anghenion a chymorth 1-1 a ariannwyd drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs). Os yw'ch amgylchiadau ac felly eich anghenion cymorth yn newid, cysylltwch â Chynghorydd Anabledd fel y gellir diweddaru eich Cynllun Cymorth Unigol.

 

Mae eich CCU yn cynnwys:

  • manylion unrhyw gymorth Anfeddygol 1-1, a argymhellwyd i ddiwallu eich anghenion. Gall hyn gynnwys cymorth 1-1 a ddarperir ac a ariennir gan y Gwasanaeth Anabledd a / neu gefnogaeth a ariennir fel rhan o'ch pecyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl. (Sylwer:  Gall Cyllid Myfyrwyr ddewis cyflenwyr allanol i ddarparu'r cymorth y maent yn ei ariannu trwy  DSAs. Bydd Cyllid Myfyrwyr yn eich hysbysu'n ysgrifenedig ynglŷn â hawl a awdurdodedig cymorth a ariennir gan DSA a bydd yn darparu manylion cyswllt ar gyfer y cyflenwyr dethol. Sicrhewch eich bod yn darllen eich ISP yn ofalus a gohebiaeth gan Cyllid Myfyrwyr, a chysylltwch â'r cyflenwyr perthnasol i drefnu eich cefnogaeth)
  • argymhellion ar gyfer addasiadau rhesymol priodol y dylai Adrannau'r Brifysgol eu gwneud (lle bo hynny'n bosibl) er mwyn diwallu eich anghenion. Gyda'ch caniatâd chi, bydd y wybodaeth hon ar gael i staff priodol y Brifysgol er mwyn rhoi addasiadau cytunedig ar waith. Lle mae datgeliad manylach wedi'i wneud, cynhwysir datganiad am eich anabledd (fel y cytunwyd gyda chi). Sylwer: Efallai na fydd addasiadau a argymhellir yn berthnasol ym mhob senario academaidd (e.e. os yw deilliannau dysgu neu safonau addasrwydd i ymarfer yn gofyn am asesiad o set sgiliau benodol). Trafodwch eich ISP gyda'ch Arweinydd Cwrs / Modiwl.

Addasiadau ar gyfer Arholiadau

Mae Addasiadau ar gyfer Arholiadau yn berthnasol i arholiadau ysgrifenedig ffurfiol a phrofion ysgrifenedig wedi'u cyfyngu gan amser yn y dosbarth yn unig.  Os oes angen addasiadau penodol arnoch ar gyfer arholiadau ysgrifenedig, gwnewch apwyntiad i drafod y rhain gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted â phosibl. Bydd angen trafod yr argymhellion priodol a'u hychwanegu at eich Cynllun Cymorth Unigol ymhell ymlaen llaw (fel arfer erbyn canol mis Chwefror ar gyfer arholiadau ar y campws) i warantu y gellir gwneud addasiadau. Ystyrir ceisiadau hwyr ond ni ellir gwarantu darpariaeth.


Gall addasiadau ar gyfer arholiadau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

Amser ychwanegol Ychwanegir lwfansau amser ychwanegol (25% -100%) at yr amser a ddyrennir i gyflawni'r dasg asesu ei hun ac nid yw at unrhyw amser gweinyddu ychwanegol a roddir i ganiatáu ar gyfer llanlwytho gwaith neu'r ffenestr cwblhau asesiad cyffredinol. Mae'r lwfansau amser ychwanegol a nodwyd yn cynnwys yr amser a ddyrennir ar gyfer seibiannau gorffwys (lle bo hynny'n berthnasol).
Cymorth darllenydd Rôl darllenydd yw darllen yr holl gyfarwyddiadau a chwestiynau ysgrifenedig a ddarperir gan eich cyfadran air am air ar gyflymder priodol, gymaint o weithiau ag sy'n ofynnol. Ni fydd darllenydd yn darparu unrhyw esboniad nac eglurhad o'r wybodaeth/cwestiynau a ddarperir.
Cefnogaeth ysgrifennydd Cefnogaeth Ysgrifennydd: Rôl Ysgrifennydd yw ysgrifennu/teipio'ch ymatebion i gwestiynau arholiad yn ôl eich gofynion chi. Gallwch ofyn i'ch ysgrifennydd ddarllen eich atebion yn ôl i chi ar ôl iddynt gael eu hysgrifennu a chyfeirio unrhyw newidiadau angenrheidiol. Ni ddisgwylir i ysgrifennydd roi atalnodi mewn brawddegau oni bai eich bod chi wedi eu cyfarwyddo, neu allu sillafu terminoleg anghyffredin neu anghyfarwydd.
Lwfansau ar gyfer sillafu/gramadeg/atalnodi Mae gollyngiadau ar gyfer sillafu, gramadeg ac atalnodi yn berthnasol i arholiadau ysgrifenedig yn unig ac wedi'u rhwymo gan amser mewn profion dosbarth yn unig. Nid yw gollyngiadau yn berthnasol i waith cwrs. Fodd bynnag, ni ddylid tynnu marciau am wallau sillafu neu fân wallau atalnodi a gramadeg mewn gwaith cwrs, oni bai eu bod yn gysylltiedig â'r canlyniadau dysgu ac wedi'u nodi yn y meini prawf marcio asesu.
Defnydd o gyfrifiadur Disgwylir i arholiadau ar y campws sydd fel arfer wedi'u hysgrifennu â llaw gael eu cynnal mewn lleoliad arall a bydd cyfrifiadur PDC ar gael ichi deipio'ch papurau arholiad.
Ystafell ar wahân/fach Disgwylir i arholiadau ar y campws gael eu cynnal mewn lleoliad ar wahân i weddill eich carfan/mewn lleoliad llai gyda llai o gyfoedion.

Arholiadau Ar-lein / Profion Dosbarth

O ganlyniad i COVID 19, mae'r brifysgil wedi addasu ei model cyflwyno ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol i fodel dysgu cyfunol. O ganlynaid, mae llawer o asesiadau sydd fel arfer yn arholiadau / mewn profion dosbarth, yn cael eu cyflwyno fel asesiadau ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich asesiadau ar-lein, trafodwch yn gyntaf ag arweinydd eich cwrs/ modiwl.

  • Mae Addasiadau Arholiad yn berthnasol i arholiadau ysgrifenedig ffurfiol ac ysgrifenedig wedi'u rhwymo gan amser mewn profion dosbarth yn unig.
  • Gall eich cyfadran ychwanegu unrhyw lwfansau amser ychwanegol a bennir ar eich Cynllun Cymorth Unigol at yr amser a neilltuwyd i chi gwblhau eich asesiad ar-lein â therfyn amser yn Blackboard.
  • Ychwanegir amser ychwanegol at yr amser a ddyrennir i gyflawni'r dasg asesu ei hun ac nid yw at unrhyw amser gweinyddu ychwanegol a roddir i ganiatáu ar gyfer uwchlwytho gwaith neu'r ffenestr gwblhau asesiad gyffredinol. Er enghraifft, os gosodir asesiad amser-gyfyngedig i chi sy'n 2 awr o hyd ac yn rhoi cyfnod o 48 awr i gyflawni'r asesiad, dylid cymhwyso lwfansau amser ychwanegol CCU i'r 2 awr a roddir i gyflawni'r dasg.
  • Os ydych chi fel arfer yn cael cefnogaeth gan Ddarllenydd Ysgrifenydd mewn arholiadau, gall eich cyfadran drefnu i'r gefnogaeth hon gael ei darparu ar-lein - trafodwch gydag arweinydd eich cwrs / modiwl. Canllawiau i Fyfyrwyr sy'n cyrchu cefnogaeth Ysgrifennwr / Teipydd trwy TEAMs / Canllawiau ar gyfer Ysgrifennwr sy'n cefnogi myfyrwyr trwy TEAMs
  • Rydym yn argymell bod myfyrwyr sydd angen gallu newid fformat deunydd yn Blackboard, lawrlwytho ATbar (am ddim). Mae bar AT yn gydnaws â phorwyr gwe a Blackboard a gall ychwanegu troshaenau lliw, newid maint ffont ac ati i weddu i'ch anghenion.

Cyflwyno Gwaith Cwrs

Er y gall estyniad i’r dyddiad cau fod yn ddefnyddiol yn y tymor byr, gall estyniadau mynych greu ôl-groniad o waith, a all gael effaith negyddol ar ddilyniant. Felly, lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr anabl i anelu at gwblhau eu gwaith o fewn y dyddiadau cau arferol. 

Fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall anableddau gael effaith ar allu myfyrwyr i reoli eu hastudiaethau yn effeithiol a chyflwyno gwaith academaidd sy'n dangos eu dysgu, o fewn yr amserlenni safonol. 

Felly caniateir i fyfyrwyr ag anabledd sydd â Chynllun Cymorth Unigol gyflwyno o fewn y cyfnod cyflwyno hwyr (5 diwrnod gwaith), heb y cosbau arferol. Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir.

Os oes gennych bryderon ynghylch dyddiadau cau asesu, nad yw'r uchod yn mynd i'r afael â nhw, dylech drafod eich amgylchiadau gydag Ymgynghorydd Anabledd. Os yw'n briodol, ychwanegir "dyddiadau cau dyddiad cau" fel addasiad rhesymol i Gynllun Cymorth Unigol. Yna byddwch yn gallu gwneud cais am addasiadau rhesymol ychwanegol i derfynau amser asesu penodol pan fydd angen trwy'r broses amgylchiadau esgusodol. Ni chaniateir estyniadau yn ddiofyn a bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos.