Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion


Cyfraddau Cynorthwywyr Anfeddygol


Ni chodir TAW gan y Gwasanaeth Anabledd am y rolau hyn.

Ein hail gyflenwr dewisol ar gyfer cefnogaeth NMH yw Clarion.

Nid yw PDC yn ddarparwr cofrestredig Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol DSA.

Gall myfyrwyr cartref sy'n astudio yn PDC, wneud cais i'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr am gymorth gyda chost cyfraniad myfyrwyr i offer cyfrifiadurol DSA. Mae'r gronfa yn destun prawf modd ac ni ellir gwarantu cyllid.  Dylai myfyrwyr gysylltu â'r Tîm Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Mae cipio darlithoedd trwy Panopto ar gael yn PDC, ond nid yw ar gael ym mhob lleoliad addysgu neu ar draws pob cwrs.  Felly nid yw'r Gwasanaeth Anabledd yn gallu gwarantu cyfleusterau cipio darlithoedd ar gyfer pob sesiwn a chynghorir y dylid argymell dulliau amgen ar gyfer cofnodi darlithoedd i fyfyrwyr drwy'r DSA.

 • Gall myfyrwyr lawrlwytho MS Office 365 yn rhad ac am ddim trwy borth Microsoft.  Gellir dod o hyd i ganllawiau ar sut i wneud hynny yn y Gwasanaethau TG.
 • Mae myfyrwyr PDC yn cael mynediad i Google Drive fel rhan o'u cyfrif myfyrwyr gan roi mynediad iddynt i Google Docs a 30GB o storfa cwmwl.
 • Mae'r Brifysgol yn darparu gwasanaethau rhyngrwyd a rhwydwaith di-wifr ar draws y campws yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr sy'n cynnig ffordd hyblyg o gael mynediad i adnoddau ar-lein ar draws campwsau'r Brifysgol.
 • Mae gliniaduron a recordwyr digidol ar gael i fyfyrwyr anabl ar sail benthyciad tymor byr drwy'r Llyfrgell.  Fodd bynnag, mae'r galw am hyn yn uchel ac ni ellir gwarantu darpariaeth.
 • Mae meddalwedd Inspiration ar gael ar bob cyfrifiadur mynediad agored ym mannau llyfrgell y Brifysgol.
 • Mae Supernova ar gael ar nifer o gyfrifiaduron mynediad agored ym mannau llyfrgell y Brifysgol.
 • Mae llungopiwyr / sganwyr amlswyddogaethol ar gael ym mhob man llyfrgell.
 • Mae llefydd y gellir eu harchebu o fewn y llyfrgelloedd ar gael i fyfyrwyr eu harchebu ar gyfer sesiynau astudio grwpiau bach neu unigol.
 • Mae gan bob gofod llyfrgell ardaloedd astudio tawel dynodedig.
 • Amser benthyg estynedig ar adnoddau'r Llyfrgell i fyfyrwyr anabl sydd wedi'u cofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd. Gellir benthyca adnoddau benthyciad un wythnos am un wythnos ychwanegol.  Gellir benthyca adnoddau galw uchel (dau ddiwrnod) am hyd at wythnos.
 • Gall y Ganolfan Adnoddau Dysgu gaffael fersiynau electronig o lyfrau ar gais.
 • Llyfrgellwyr pwnc-benodol sy'n gallu cynnig arweiniad ychwanegol ar gael gafael ar adnoddau a chyfleusterau llyfrgell.

Telir costau sy'n gysylltiedig â darparu addasiadau arholiadau (e.e. darllenwyr, ysgrifenyddion ac ati) y bernir eu bod yn rhesymol, gan Brifysgol De Cymru.

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau Datblygu ac Astudio Myfyrwyr yn cynnig cymorth ac arweiniad ar faterion yn ymwneud â pherfformiad academaidd i bob myfyriwr PDC.  Gall myfyrwyr gael mynediad at gymorth 1-1 ar sail apwyntiad.

·    Rhoddir trwyddedau parcio campws yn rhad ac am ddim i ddeiliaid Bathodynnau Glas.  Bydd angen i fyfyrwyr ddarparu copi o'u bathodyn glas ynghyd â blaendal ad-daladwy o £10 ar gyfer y cerdyn llithro i alluogi mynediad i'r campws. Dylai myfyrwyr sydd heb fathodyn glas drafod eu hamgylchiadau unigol eu hunain gyda Chynghorydd Anabledd. 

      Gellir dyrannu loceri i Fyfyrwyr Anabl i storio llyfrau ac eitemau personol pan fyddant ar y campws.  Dylai myfyrwyr drafod eu hamgylchiadau unigol eu hunain gyda Chynghorydd Anabledd.

Gellir darparu galwr Rhybuddion Byddar personol i fyfyrwyr â nam ar eu clyw i sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu os bydd gwacáu mewn argyfwng (e.e. tân) ar y campws.