Gwybodaeth ar gyfer darparwyr NMH allanol

Darpariaethau PDC

Mynediad i gymryd nodiadau / cymorth gweithiwr cefnogi

Bydd mynediad i ystafelloedd dosbarth ac ati yn dibynnu ar y campws rydych chi'n cefnogi myfyrwyr. Ar bob campws, bydd angen i chi drefnu cyfarfod â'ch myfyriwr cyn dechrau'r sesiwn mewn lleoliad y cytunwyd arno.  Sylwch ar ein campws yng Nghaerdydd bod angen cerdyn llithro, a gellir ei gael drwy'r brif ddesg yn y dderbynfa ar y llawr gwaelod.

Gofod cyfrinachol 1 i 1 y gellir ei archebu

Mae angen i ddarparwyr allanol gysylltu â'u myfyrwyr er mwyn i'w myfyrwyr archebu ystafelloedd 1-1 ar y campws.  Fel arall, gall darparwyr archebu ystafell yn y Ganolfan Fusnes ar gampws Trefforest ar gost o £135 y dydd a £75 yr hanner diwrnod.

Gellir hefyd archebu ystafelloedd dosbarth ar bob campws am £60 yr hanner diwrnod.

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am archebion yn www.uswconferenceandevents

Parcio

Trefforest - dim parcio ar y campws, maes parcio taladwy i fyfyrwyr / eraill ar gael.

Glyn-taf - maes parcio taladwy ar gael.

Casnewydd - maes parcio aml-lawr taladwy yn agos.

Caerdydd - maes parcio aml-lawr taladwy yn agos.

Adborth gan y darparw

I'w anfon drwy e-bost bob tymor drwy disabilityadviser@southwales.ac.uk 

Trefn Cwyno Myfyrwyr

Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr PDC

Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun

Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun PDC

Diogelwch Tân

Gweithdrefnau Diogelwch Tân PDC

Iechyd a Diogelwch

 • Ar ôl cyrraedd y Brifysgol, adroddwch i Diogelwch / Derbynfa'r campws i'w hysbysu o'ch presenoldeb ac eglurwch y rheswm eich bod ar y safle.
 • Rhowch wybod i'ch darlithwyr perthnasol.
 • Ymgyfarwyddwch â gweithdrefnau tân ar gyfer yr adeilad (fel yr arddangosir ar hysbysiadau tân adeiladau).
 • Os bydd larwm tân yn cychwyn, rhaid i chi adael yr adeilad yn ôl y cyfarwyddyd.
 • Os bydd damwain neu achos brys adroddwch ar unwaith i staff Diogelwch / derbynfa'r campws).
 • Cydweithio yn ôl yr angen gyda staff y Brifysgol a dilyn yr holl gyfarwyddiadau a roddir.
 • Parchu'r holl arwyddion diogelwch a dilyn y gweithdrefnau a'r cyfarwyddyd perthnasol.
 • Os oes gennych unrhyw amheuaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau siaradwch â diogelwch neu dderbynfa'r campws.
 • Dim ond meysydd y mae'n ofynnol i chi eu cynnwys fel rhan o'ch gwaith cefnogi y dylech chi fynd iddynt.  Peidiwch â mynd i mewn i unrhyw weithdai, labordai neu ardaloedd peryglus tebyg oni bai bod staff y Brifysgol yn awdurdodi hynny'n benodol, ac yna dim ond pan fydd goruchwyliaeth ar waith a bod y dillad / offer diogelwch priodol yn cael eu gwisgo.
 • Byddwch yn wyliadwrus o draffig a cherbydau symudol eraill a defnyddiwch y llwybrau cerdded, llwybrau a mannau croesi dynodedig bob amser.


Cyfrinachedd Gwasanaethau Myfyrwyr

Cod Cyfrinachedd Gwasanaethau Myfyrwyr PDC

Diogelu Data

Polisi Diogelu Data PDC

Darparwyr Allanol

Rhaid i ddarparwyr allanol gadw at holl brosesau busnes QAF a meddu ar y polisïau / hyfforddiant canlynol a phob un arall a nodwyd ym mhroses gofrestru'r NMH:

 • System cadarnhau archebion - I'w gytuno rhwng y darparwr a'r myfyriwr.
 • Geithdrefn ganslo - I'w gytuno rhwng y darparwr a'r myfyriwr.
 • Taflen amser / cadarnhad / proses absenoldeb - I'w gytuno rhwng y darparwr a'r myfyriwr.
 • Tefn Gwyno - Dylai proses fewnol y darparwr fod ar gael i fyfyrwyr a SAU.
 • Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun - Dylai proses fewnol y darparwr fod ar gael i fyfyrwyr a SAU.
 • Iechyd a Diogelwch - Dylai proses fewnol y darparwr fod ar gael i fyfyrwyr a SAU.
 • Cyfrinachedd - Dylai proses fewnol y darparwr fod ar gael i fyfyrwyr a SAU.
 • Ymwybyddiaeth risg - Dylai proses fewnol y darparwr fod ar gael i fyfyrwyr a SAU.
 •  Diogelu data - Rhaid i'r darparwr gael ei gofrestru o dan y Ddeddf Diogelu Data a glynu wrthi.
 • Yswiriant / Cofrestr Buddiannau / Hyfforddiant staff / Ymholiadau - Rhaid iddynt fod yn eu lle a'u diweddaru gan y darparwr.