Dechrau arni

Os oes gennych anabledd ac angen cymorth yn ystod eich astudiaethau, efallai yr hoffech gofrestru gyda'r Gwasanaeth Lles ac Anabledd a gwneud apwyntiad gydag Ymgynghorydd Anabledd. (Os ydych chi'n astudio mewn coleg partner PDC, cysylltwch â'ch coleg.)

Rydym yn argymell bod ymgeiswyr / myfyrwyr newydd yn cysylltu â'n gwasanaeth cyn gynted ag y bo modd (yn ddelfrydol cyn i'ch cwrs ddechrau), fel y gallwn sicrhau bod addasiadau a chymorth priodol yn eu lle o ddechrau eich cwrs.

Gofynnir i chi ddarparu dogfennau sy'n ymwneud â'ch anabledd. Gall hyn fod ar ffurf llythyr gan eich ymgynghorydd neu feddyg yn amlinellu natur a maint eich nam / anabledd. Os oes gennych Anawsterau Dysgu Penodol, bydd angen i chi ddarparu adroddiad asesu diagnostig ôl-16 a gynhelir gan berson â chymwysterau addas, fel Seicolegydd Addysg. Os ydych chi'n fyfyriwr PDC ac rydych yn amau​​bod gennych ddyslecsia neu SpLD arall / angen asesiad cyfoes, gall y Gwasanaeth Anabledd eich helpu i drefnu asesiad ar y safle gydag asesydd cymwys.

Ysgol yn erbyn Prifysgol (NADP)

Caniatâd

O dan Fframwaith Cyfrinachedd y Gwasanaeth Anabledd, caiff yr holl wybodaeth a roddwch ei thrin fel un sensitif ac fe'i cedwir yn gyfrinachol, ac eithrio o dan yr amgylchiadau mwyaf eithafol (h.y. Ble: rydych chi'n rhoi eich hun mewn perygl difrifol; mae eich ymddygiad yn effeithio'n andwyol ar hawliau cyfreithiol eraill; mae staff yn cael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae eu gonestrwydd proffesiynol yn cael ei gyfaddawdu; mae angen datgelu yn ôl y gyfraith).


Pan fyddwch chi'n cyfarfod â Chynghorydd Anabledd, gofynnir i chi lofnodi Cytundeb Caniatâd Data, gan gytuno y gall y Gwasanaeth Anabledd storio eich gwybodaeth a rhannu gwybodaeth berthnasol gyda staff priodol ac asiantaethau allanol (nodwch: Os na fyddwch chi'n rhoi caniatâd i rannu gwybodaeth, gall y gefnogaeth y gellir ei darparu fod yn gyfyngedig).


Nid yw'r Gwasanaeth Anabledd yn cynnwys manylion anableddau myfyrwyr yn rheolaidd wrth gyfathrebu â staff eraill y Brifysgol. Fodd bynnag, bydd eich Cynghorydd Anabledd yn trafod gyda chi, y manteision o wneud Datgeliad Manylach, lle gellir trefnu bod gwybodaeth fanylach am eich anabledd ar gael i Staff priodol y Brifysgol.

 

Sylwer: Ni fydd y Gwasanaeth Anabledd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol neu wybodaeth am eich cynllun cymorth gyda'ch rhieni neu aelodau o'ch teulu heb eich gwybodaeth lawn a'ch caniatâd penodol (oni bai bod amgylchiadau eithriadol fel yr amlinellir uchod). Os teimlwch ei bod yn angenrheidiol i aelodau'r teulu allu cysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd ar eich rhan, trafodwch hyn gyda'ch Cynghorydd Anabledd.