Mentora Arbenigol

Beth yw Mentora Arbenigol?

Mae Mentor Arbenigol yn darparu cymorth un-i-un wedi'i deilwra i fyfyrwyr ag awtistiaeth a rhai cyflyrau iechyd meddwl. Rôl y mentor yw eich galluogi i adnabod y rhwystrau i ddysgu, eich grymuso i ddatblygu strategaethau a fydd yn rheoli eich lles, a chwrdd â'ch nodau academaidd a phersonol.

Os argymhellwyd Mentor Arbenigol i chi a bod gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y gwasanaeth, trafodwch â'ch Mentor neu cysylltwch â [email protected] .

Beth sy'n digwydd mewn sesiwn fentora?

Mae sesiynau mentora yn gydweithredol a byddant yn rhoi cyfle i chi drafod materion neu bryderon ac archwilio strategaethau cymorth i'w goresgyn. Mae'r sesiynau yn amser penodol, ffocysedig i ystyried eich anghenion tra yn y brifysgol.

Mae'n anochel y bydd eich anghenion yn newid dros gyfnod eich cwrs felly byddwch chi a'ch mentor yn adolygu cynlluniau gweithredu a nodau yn rheolaidd, yn ogystal ag adolygu eich cynnydd, i gadw golwg ar eich amcanion.

Mae sesiynau mentora i chi eu defnyddio os bydd eu hangen arnoch; felly byddwch yn trafod gyda'ch mentor pa mor aml yr hoffech gael y sesiynau ac a oes angen unrhyw seibiannau cymorth arnoch.

Mae enghreifftiau o’r cymorth arbenigol a ddarperir yn cynnwys:

 • Eich galluogi i reoli eich lles
 • Datblygu strategaethau wedi'u teilwra
 • Adeiladu eich gwydnwch trwy archwilio ystod o offer gwybodus seicoaddysgol
 • Cymorth emosiynol gyda ffocws ar hwyluso twf ymwybyddiaeth emosiynol a defnyddio strategaethau lles
 • Trefnu, rheoli amser, a blaenoriaethu
 • Gweithio ar eich hyder a'ch hunan-barch
 • Datblygu eich cymhelliant a'ch morâl
 • Sefydlu cydbwysedd astudio/gwaith/bywyd
 • Sefydlu a chynnal eich sgiliau cymdeithasol
 • Cyfeirio at wasanaethau priodol yn fewnol ac yn allanol
 • Eich galluogi i eiriol drosoch eich hun

"Y neges bwysicaf sydd gen i yw, nid oes rhaid i iechyd meddwl fod yn rhwystr i lwyddo yn y Brifysgol. Mae ein gwasanaeth yn canolbwyntio ar rymuso a galluogi ein myfyrwyr trwy gydol eu profiad Prifysgol, felly nid ydyn nhw dan anfantais.

Rwyf wedi darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sydd â chyflyrau tymor hir, fel; Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Iselder, Pryder, PTSD, OCD, Anhwylder Personoliaeth a Thrawma.

Pan fyddaf yn cwrdd â myfyrwyr, rwy'n eu helpu i osod nodau a thrafod sut y gall mentora arbenigol helpu i gyflawni'r nodau hyn. Mae'r sesiynau'n hyblyg, gan fod nodau pob myfyriwr yn wahanol iawn. Maent hefyd yn gydweithredol ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rannu eu gwaith yn ddarnau hylaw, dod i wybod am wasanaethau defnyddiol eraill yn y Brifysgol, derbyn cefnogaeth emosiynol, cael cyngor ymarferol a chael cefnogaeth trwy weithio trwy unrhyw faterion. 

Mae fy rôl yn werth chweil gan fy mod i'n gweithio gyda'r myfyrwyr mwyaf anhygoel trwy gydol eu taith Prifysgol. Rhan orau fy swydd yw gweld y myfyrwyr yn cyflawni eu nodau personol, waeth pa mor fawr neu fach, a bod yn falch ohonyn nhw eu hunain."

Cwrdd â'ch Mentor

Os ydych wedi cael eich argymell i gael cymorth mentora arbenigol, byddwch yn derbyn e-bost gan aelod o'r tîm i drefnu eich apwyntiad cychwynnol. Gweler arweiniad ar reoli eich apwyntiadau. Gwneir apwyntiadau dilynol gyda'ch Mentor ar ddiwedd pob sesiwn.

Mae datblygu perthynas waith dda gyda'ch mentor yn bwysig yn enwedig gan y gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth yn y tymor hir, felly rydym yn ceisio dod o hyd i gyd-fynd yn dda gan fod yn rhaid iddo weithio i chi a'r mentor. Gall hyn fod yn rhywbeth yr ydych chi a'ch mentor yn ei drafod, ac efallai y byddwch yn gallu newid mentoriaid os nad ydych yn ffit dda.

Byddwch yn ymwybodol, fel llawer o'r gwasanaethau eraill, y bydd gennym amseroedd prysurach ac efallai y bydd rhestr aros. Byddwch yn dal i allu cael mynediad at wasanaethau eraill a allai helpu yn ystod y cyfnod hwn.

Ydw i'n gymwys ar gyfer Mentor Arbenigol?

I drafod y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ag Amodau Iechyd Meddwl / Awtistiaeth, ac i benderfynu a ydych chi'n gymwys i gael gafael ar gymorth Mentora Arbenigol, archebwch naill ai Apwyntiad Cyngor Lles 30 munud neu Apwyntiad Cynghorydd Anabledd.