support

Cymorth i'r Anabl

Ein nod yw lleihau unrhyw anawsterau sy'n gysylltiedig ag anabledd y gallech eu profi trwy sicrhau bod gennych fynediad at gymorth addysgol 1-1 priodol yn ystod eich astudiaethau

(Os ydych chi'n astudio mewn coleg partner Prifysgol De Cymru, cysylltwch â'ch coleg). 

I gael gafael ar gymorth tiwtorial, bydd angen i chi gwrdd â Chynghorydd Anabledd.  Dyma gyfle i drafod eich gofynion ac edrych ar unrhyw gyllid a allai fod ar gael i'ch cefnogi fel Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA)

Cymorth Anfeddygol

Gall ein staff cymorth proffesiynol ddarparu cymorth gyda nifer o weithgareddau i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau:

 • Cymryd nodiadau
 • Cymorth Llyfrgell
 • Cymorth Cefnogaeth Ymarferol / Cymorth Lab neu Weithdy
 • Cynorthwyydd Astudio

Dylech drafod eich gofynion gyda Chynghorydd Anabledd a dyfeisio amserlen o ba bryd y mae angen cefnogaeth arnoch, dylid rhoi hyn i'r Tîm Cymorth Anabledd [email protected] (01443 482798)

Mewn rhai amgylchiadau, gellir cymryd nodiadau yn eich absenoldeb.  Rhoddir ystyriaeth i natur eich anabledd / iechyd, effaith debygol peidio â chael nodiadau ar eich astudiaeth barhaus a ffactorau perthnasol eraill.

Mae gan y Gwasanaeth Anabledd gysylltiadau agos â rhwydwaith o ddehonglwyr BSL proffesiynol â chymwysterau uchel a gall gydlynu cymorth BSL ar gyfer myfyrwyr PDC.  Os oes arnoch angen cymorth cyfathrebu BSL yn y Brifysgol, dylech drafod eich gofynion gyda Chynghorydd Anabledd a dyfeisio amserlen o ba bryd y mae angen cefnogaeth arnoch, dylid rhoi hyn i'r Tîm Cymorth Anabledd [email protected] (01443 482798)

Canllawiau ychwanegol i fyfyrwyr sy'n defnyddio cefnogaeth laith Arwyddion Prydain (BSL)/Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu (CSW) ar gyfer sesiynau addysgu ar-lein.

Canllawiau ar gyfer Dehonglwyr BSL/Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu: Cefnogi myfyrwyr sydd angen BSL/CSW mewn amgylchedd ar-lein.

Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol

Pwrpas y cymorth hwn yw rhoi'r sgiliau i chi ddod yn ddysgwr mwy annibynnol a hyderus, er mwyn bodloni gofynion a safonau academaidd eich cwrs. 

Os cawsoch eich argymell yn Diwtor Sgiliau Astudio Arbenigol, byddwch yn derbyn e-bost gan aelod o'r tîm i drefnu eich apwyntiad cychwynnol. Gweler y canllawiau ar reoli eich apwyntiadau. Gwneir apwyntiadau dilynol gyda'ch tiwtor ar ddiwedd pob sesiwn.

Os cawsoch eich argymell yn Diwtor Sgiliau Astudio Arbenigol, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y gwasanaeth, trafodwch â'ch Tiwtor Sgiliau Astudion Arbenigol neu cysylltwch â [email protected] .

Mae Mentoriaid Arbenigol yn darparu cymorth un-i-un i fyfyrwyr â Chyflyrau Iechyd Meddwl a / neu Awtistiaeth, gan eu helpu i gyflawni eu potensial llawn yn y Brifysgol. 

Os argymhellwyd cefnogaeth Mentora Arbenigol i chi, byddwch yn derbyn e-bost gan aelod o'r tîm i drefnu eich apwyntiad cychwynnol. Gweler y canllawiau ar reoli eich apwyntiadau. Gwneir apwyntiadau dilynol gyda'ch tiwtor ar ddiwedd pob sesiwn.

Os argymhellwyd Mentor Arbenigol i chi a bod gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y gwasanaeth, trafodwch â'ch Mentor neu cysylltwch â [email protected] .

Byddwn yn cadw cofnodion o'ch hawl gefnogaeth a'ch cefnogaeth a ddarperir i chi (e.e. taflenni amser, anfonebau, cadarnhad archebu a chynlluniau gwaith).

Cyllid

Darperir cefnogaeth ar y disgwyliad eich bod yn cydweithio â staff i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl neu gyllid perthnasol arall i dalu am gost y cymorth a ddarparwyd.

Gwybodaeth yn ymwneud ag absenoldebau

Mae yna adegau pan fydd yr annisgwyl yn effeithio arnom i gyd!  Os bydd hyn yn digwydd ac nad ydych yn gallu bod yn bresennol, mae angen o leiaf 24 awr o rybudd arnom.  Dylai hyn fod drwy'r dull cyswllt y cytunwyd arno rhyngoch chi a'r Gwasanaeth Anabledd.  Os byddwch yn rhoi llai na 24 awr o rybudd, codir tâl ar eich corff ariannu. Mae Cyllid Myfyrwyr hefyd yn gofyn i ni roi rheswm iddynt am eich absenoldeb, felly gofynnir i chi am hyn.  Dim ond 2 absenoldeb o'r fath y caniateir hawlio amdanynt bob tymor.

Cadarnhad

Gofynnir i chi gadarnhau'r cymorth a gawsoch yn rheolaidd, naill ai yn ysgrifenedig neu drwy e-bost.  Os ydych chi'n hapus eich bod wedi derbyn y cymorth a restrir, mae angen e-bost neu lofnod cyflym.  Os na, rhowch wybod i ni fel y gallwn edrych i mewn i'r gwall.

Rhowch wybod i staff am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau sy'n debygol o effeithio ar eich cymorth. Rydym yn cadw'r hawl i dynnu rhai agweddau ar gymorth yn ôl lle nad yw'r telerau ac amodau uchod yn cael eu dilyn.

Cefnogaeth Arall

Gwnewch gais am drwydded barcio i fyfyriwr anabl trwy lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd i [email protected]

Profwyd bod mannau synhwyraidd yn tawelu pryder ac yn creu lle diogel ymhlith prysurdeb bywyd prifysgol. Os ydych chi'n teimlo'n llethu ac angen rhywle i gymryd hoe a dadelfennu, beth am ymweld â'n hystafell dawel?

Wedi'i gynllunio ar gyfer staff a myfyrwyr fel ei gilydd, gellir defnyddio'r gofod (Campws Trefforest , ystafell H016) ar ei ben ei hun neu mewn grwpiau bach ac mae'n fynediad agored gyda cherdyn adnabod PDC.

Byddem wrth ein boddau petaech yn dod i brofi'r gofod a gobeithio’n cael rhyddhad gan rywfaint o bwysau bywyd prifysgol, yn ogystal â chynnig adborth ar sut y gallwn dyfu a datblygu'r ardal.

Ym mhob llyfrgell yn PDC rydym yn cynnwys cyfrifiaduron gyda meddalwedd a lleoedd gwaith arbenigol sy'n ddesgiau uchder addasadwy.

Mae gan bob cyfrifiadur llyfrgell feddalwedd Inspiration (mapio meddwl) a TextHELP (Darllen ac Ysgrifennu). Mae gan gyfrifiaduron a nodwyd feddalwedd Supernova (darllenydd sgrin).

For further information about the support available via Library Services please visit: Llyfrgell PDC

Benthyciadau Gliniaduron

Mae gofal personol yn gymorth y bydd ei angen arnoch i wneud gweithgareddau a thasgau beunyddiol o ganlyniad i’ch anabledd. Gall gweithgareddau beunyddiol gynnwys:

 • Coginio
 • Glanhau
 • Ymolchi a hylendid personol
 • Cymdeithasu
 • Siopa

Os oes angen cymorth gyda gweithgareddau beunyddiol fel hyn arnoch er mwyn byw’n annibynnol, byddai o fudd i chi gael asesiad i benderfynu ar lefel y cymorth y gellir ei ddarparu.

Pan fyddwch yn astudio yn y brifysgol, dylai cymorth gofal personol gael ei ddarparu gan yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol lle’r ydych yn byw. Dyma’r awdurdod lleol lle’r ydych ‘yn preswylio fel arfer’ neu ble rydych yn teimlo bod gennych y cysylltiadau cryfaf. Gallwch chwilio am eich adran Gwasanaethau Cymdeithasol ar y wefan ganlynol: 

https://www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services.

Gall gymryd amser hir i drefnu cymorth gofal personol (hyd at flwyddyn weithiau), felly rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’ch Adran Gwasanaethau Cymdeithasol cyn gynted â phosib.

Yn anffodus, nid oes unrhyw gyllid ar gael i helpu myfyrwyr o’r tu allan i’r DU gyda chymorth gofal personol. Gall cymorth gofal personol fod yn ddrud yn y DU, felly fe’ch cynghorir i sicrhau bod gennych ddigon o gyllid i dalu amdano cyn cyrraedd Prifysgol.

 • Oherwydd graddiant naturiol ein campysau ym Mhontypridd, rydym yn argymell yn gryf y dylid defnyddio cadeiriau olwyn â phŵer.
 • FindaRoom
 • Cyrraedd Yma

Mae'n bolisi gan Brifysgol De Cymru i beidio â chaniatáu anifeiliaid ar y campws, ac eithrio cŵn Cymorth sydd wedi'u hyfforddi'n benodol a gedwir ac a ddefnyddir gan unigolion anabl (fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2020) er ddiben cynorthwyo'r person hwnnw i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Mae Cŵn Cymorth yn anifail gwaithio tra hyffoddedig, sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol i gyflawni tasgau ar gyfer person anabl. Mae Cŵn Cymorth wedi'u cofrestru gydag aelodau a  Assistance Dogs UK, ac yn cael eu hyfforddi ganddynt, ac mae ganddynt gofnod adnabod ffurfiol. Mae cŵn cymorth wedi cael ardystiad gan yr Adran Iechyd. O’r herwydd, caniateir iddynt fynd gyda’u perchnogion bob amser ac ym mhob man yn y DU (oni bai, ym marn y Brifysgol, fod risg iechyd a diogelwch gwirioneddol).

Os bydd eich ci Cymorth gyda chi tra ar y campws;

 1. Trafodwch eich anghenion cymorth a mynediad gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted â phosibl - e-bostiwch: [email protected] neu archebwch apwyntiad
 2. Darparwch gopi o ddogfen gofrestru'r anifail gydag Assistance Dogs UK

Bydd y Cnyghorydd Anabledd yn hysbysu'r Gyfadran berthnasol a'r Gwasanaethau Llety. Bydd eich cyfadran wedyn yn gweithio gyda chi i gwblhau asesiad risg a rhoi unrhyw fesurau rhesymol ar waith sydd eu hangen i sicrhau lles yr anifail, y perchennog ac aelodau eraill o gymuned y Brifysgol. 

Cyfrifoldebau Perchenogion

Rhaid i berchnogion cŵn cymorth;

 • Cymryd camau rhesymol i sicrhau nad yw’r anifail yn achosi niwed i eraill neu ddifrod i eiddo’r brifysgol,
 • Cymryd cyfrifoldeb dros weithredoedd yr anifail gan gynnwys unrhyw oblygiadau ariannol y gallai hyn ei gael,
 • Cymryd cyfrifoldeb dros les a gofal yr anifail, gan gynnwys sicrhau bod gofynion mewn perthynas â bwyd a diod, mynd i'r toiled, glendid a gofal iechyd yn cael eu bodloni,
 • Sicrhau nad yw’r anifail yn cael ei adael heb oruchwyliaeth, am unrhyw gyfnod o amser sy’n debygol o achosi trallod,
 • Cymryd cyfrifoldeb dros lanhau a chael gwared ar wastraff yr anifail mewn modd priodol,
 • Parchu unrhyw gyfyngiadau mynediad a sefydlwyd gan y Brifysgol a sicrhau nad yw'r anifail yn mynd i mewn i leoedd a neilltuwyd yn breifat heb ganiatâ
 • Sicrhau bod coleri/tagiau adnabod ac ataliadau priodol wedi'u gosod ar y ci cymorth a'i fod yn parhau i fod dan reolaeth y perchennog ar bob adeg.  

Rydym yn argymell bod myfyrwyr yn lawrlwytho'r app Safezone. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau atoch os bydd argyfwng, fel eich bod yn gwybod beth i'w wneud i gadw'n ddiogel. Mae'n hawdd i'w lawrlwytho ac yn rhoi mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol.

Technoleg Gynorthwyol

Mae cyfleuster Rhannu Llyfrau RNIB yn darparu mynediad i destunau mewn fformatau hygyrch i fyfyrwyr ag anableddau nam ar eu golwg brint.  Os oes angen mynediad i'r gwasanaeth hwn arnoch, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd i drafod sefydlu aelodaeth i'n cyfrif.

Mae SensusAccess yn darparu Technoleg Cynhwysiant sy'n galluogi myfyrwyr a staff i drawsnewid dogfennau i ystod o gyfryngau amgen yn awtomatig. provides Inclusion Technology which allows students and staff to automatically convert documents into a range of alternate media.