Cymorth Gofal Personol

Mae gofal personol yn gymorth y bydd ei angen arnoch i wneud gweithgareddau a thasgau beunyddiol o ganlyniad i’ch anabledd. Gall gweithgareddau beunyddiol gynnwys:

• Coginio
• Glanhau
• Ymolchi a hylendid personol
• Cymdeithasu
• Siopa

Os oes angen cymorth gyda gweithgareddau beunyddiol fel hyn arnoch er mwyn byw’n annibynnol, byddai o fudd i chi gael asesiad i benderfynu ar lefel y cymorth y gellir ei ddarparu.

Pan fyddwch yn astudio yn y brifysgol, dylai cymorth gofal personol gael ei ddarparu gan yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol lle’r ydych yn byw. Dyma’r awdurdod lleol lle’r ydych ‘yn preswylio fel arfer’ neu ble rydych yn teimlo bod gennych y cysylltiadau cryfaf. Gallwch chwilio am eich adran Gwasanaethau Cymdeithasol ar y wefan ganlynol: 

https://www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services.

Gall gymryd amser hir i drefnu cymorth gofal personol (hyd at flwyddyn weithiau), felly rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’ch Adran Gwasanaethau Cymdeithasol cyn gynted â phosib.

Yn anffodus, nid oes unrhyw gyllid ar gael i helpu myfyrwyr o’r tu allan i’r DU gyda chymorth gofal personol. Gall cymorth gofal personol fod yn ddrud yn y DU, felly fe’ch cynghorir i sicrhau bod gennych ddigon o gyllid i dalu amdano cyn cyrraedd Prifysgol.