Cymorth 1-1

Nod y Gwasanaeth Anabledd yw lleihau unrhyw anawsterau sy'n gysylltiedig ag anabledd y gallech eu profi trwy sicrhau bod gennych fynediad at gymorth addysgol 1-1 priodol yn ystod eich astudiaethau (Os ydych chi'n astudio mewn coleg partner Prifysgol De Cymru, cysylltwch â'ch coleg).

 

Gellir ariannu cymorth addysgol 1-1 arbenigol fel rhan o becyn cymorth Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl (DSA), ochr yn ochr ag offer a meddalwedd arbenigol sy'n gysylltiedig ag anabledd (NB. Bydd Cyllid Myfyrwyr yn penderfynu pwy sy'n darparu cymorth a ariennir gan yr DSA a gall ddewis cyflenwyr allanol i ddarparu cymorth).

 

Noder: Mae'r cymorth a ddarperir drwy'r Brifysgol a / neu Lwfansau Myfyrwyr Anabl wedi'i gynllunio i fodloni gofynion cymorth addysgol. Os oes angen cymorth gofal personol arnoch o ganlyniad i anabledd, bydd angen i chi wneud y trefniadau angenrheidiol trwy eich Gwasanaethau Cymdeithasol lleol.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gymorth 1-1 sydd ar gael, gweler isod:

Gall ein staff cymorth proffesiynol ddarparu cymorth gyda nifer o weithgareddau i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau:

 • Cymryd nodiadau
 • Cymorth Llyfrgell
 • Cymorth Cefnogaeth Ymarferol / Cymorth Lab neu Weithdy
 • Cynorthwyydd Astudio

Dylech drafod eich gofynion gyda Chynghorydd Anabledd a dyfeisio amserlen o ba bryd y mae angen cefnogaeth arnoch, dylid rhoi hyn i'r Tîm Cymorth Anabledd.

 

Mae'r holl wybodaeth bersonol yn gyfrinachol ac ni fydd staff yn adnabod myfyriwr nac yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth gyfrinachol i unrhyw un gan gynnwys darlithwyr heb ganiatâd y myfyrwyr.

 

Nodiadau mewn Absenoldeb

Mewn rhai amgylchiadau, gellir cymryd nodiadau yn eich absenoldeb.  Rhoddir ystyriaeth i natur eich anabledd / iechyd, effaith debygol peidio â chael nodiadau ar eich astudiaeth barhaus a ffactorau perthnasol eraill.

 

Gall gwneud y penderfyniad hwn hefyd gynnwys cysylltu â'ch corff ariannu..

Manylion Cyswllt ar gyfer trefnu cymorth:

Ystafell: H012 (Trefforest)

Oriau Agor: Llun-Gwener 8.30-4.30pm

Ffôn: 01443 482798

Testun yn Unig: 07797 809279

E-bost: disabilitysupport@southwales.ac.uk

Mae gan y Gwasanaeth Anabledd gysylltiadau agos â rhwydwaith o ddehonglwyr BSL proffesiynol â chymwysterau uchel a gall gydlynu cymorth BSL ar gyfer myfyrwyr PDC.  Os oes arnoch angen cymorth cyfathrebu BSL yn y Brifysgol, trafodwch eich gofynion gyda Chynghorydd Anabledd yn y lle cyntaf.

 

Manylion Cyswllt ar gyfer trefnu cymorth Iaith Arwyddion Prydain:

Ystafell: H012 (Trefforest)

Oriau Agor: Llun-Gwener 8.30-4.30pm

Ffôn: 01443 654263

Testun yn Unig: 07797 809279

E-bost: disabilitysupport@southwales.ac.uk

Os cawsoch ddiagnosis o Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD) fel dyslecsia neu os oes gennych dystiolaeth o gyflwr meddygol, efallai y byddwch yn gymwys i gael Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol.  Pwrpas y cymorth hwn yw rhoi'r sgiliau i chi ddod yn ddysgwr mwy annibynnol a hyderus, er mwyn bodloni gofynion a safonau academaidd eich cwrs.

 

 

Beth i'w ddisgwyl

 

Hwylusir pob sesiwn gan Diwtor Sgiliau Astudio Arbenigol, gyda'r ffocws ar y meysydd anhawster, a nodwyd yn eich adroddiad Diagnostig a'r Adroddiad Asesu Anghenion dilynol.

 

Bydd eich Tiwtor Sgiliau Astudio Arbenigol yn helpu gyda ...

 •  Cynllunio a strwythuro canllawiau
 • Torri i lawr gwestiynau aseinial
 • Cael eich barn i lawr ar bapur
 • Help i reoli eich amser a therfynau amser gwaith sy'n gorgyffwrdd
 • Technegau / strategaethau adolygu a chanllawiau ymchwil
 • Strategaethau i reoli anawsterau megis canolbwyntio a chof cyfyngedig
 • Arweiniad ar ddefnyddio'r pecynnau TG a roddwyd i chi.

 

Ni fydd eich Tiwtoriaid Sgiliau Astudio yn....

 • Cywiro pob gwall sillafu / gramadeg (er ein bod yn eich tywys ar sut i wneud hyn)
 • Cynnig gwasanaeth prawfddarllen
 • Dod o hyd i ddeunyddiau ymchwil ar eich rhan
 • Newid cynnwys eich gwaith - rydych chi'n gyfrifol am y cynnwys a rhaid i'r holl waith a gyflwynir fod yn eiddo i chi'ch hun
Sut i gael gafael ar Gymorth Tiwtor Sgiliau Astudio Arbenigol

 

I gael gafael ar gymorth tiwtorial, bydd angen i chi gwrdd â Chynghorydd Anabledd.  Dyma gyfle i drafod eich gofynion ac edrych ar unrhyw gyllid a allai fod ar gael i'ch cefnogi fel Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA)

Os cawsoch eich argymell yn Diwtor Sgiliau Astudio Arbenigol, byddwch yn derbyn e-bost gan aelod o'r tîm i drefnu eich apwyntiad cychwynnol.  Gwneir apwyntiadau dilynol gyda'ch tiwtor ar ddiwedd pob sesiwn.

Cymorth Mentoriaid

Mae cymorth Mentora Iechyd Meddwl ac ASD arbenigol ar gael drwy'r Gwasanaeth Lles.

Gwybodaeth yn ymwneud ag absenoldebau

 

Mae yna adegau pan fydd yr annisgwyl yn effeithio arnom i gyd!  Os bydd hyn yn digwydd ac nad ydych yn gallu bod yn bresennol, mae angen o leiaf 24 awr o rybudd arnom.  Dylai hyn fod drwy'r dull cyswllt y cytunwyd arno rhyngoch chi a'r Gwasanaeth Anabledd.  Os byddwch yn rhoi llai na 24 awr o rybudd, codir tâl ar eich corff ariannu. Mae Cyllid Myfyrwyr hefyd yn gofyn i ni roi rheswm iddynt am eich absenoldeb, felly gofynnir i chi am hyn.  Dim ond 2 absenoldeb o'r fath y caniateir hawlio amdanynt bob tymor.

 

Gofynnir i chi gadarnhau'r cymorth a gawsoch yn rheolaidd, naill ai yn ysgrifenedig neu drwy e-bost.  Os ydych chi'n hapus eich bod wedi derbyn y cymorth a restrir, mae angen e-bost neu lofnod cyflym.  Os na, rhowch wybod i ni fel y gallwn edrych i mewn i'r gwall.