Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia (2023)

Dyslexia-Week-2023-CYM

Mae Anawsterau Dysgu Penodol fel Dyslecsia yn effeithio ar fwy o fyfyrwyr mewn Addysg Uwch nag unrhyw anabledd arall.

Mae dyslecsia yn effeithio ar 10-15% o boblogaeth y DU ac o leiaf 42% o fyfyrwyr anabl yn PDC. Os hoffech ddysgu mwy am Dyslecsia, Dyspracsia ac Anawsterau Dysgu Penodol eraill ewch i wefan Cymdeithas Dyslecsia Prydain.

Beth yw Dyslecsia?

Dyslecsia yw gwahaniaeth dysgu sy'n effeithio'n bennaf ar sgiliau darllen ac ysgrifennu. Fodd bynnag, nid yn unig mae'n effeithio ar y sgiliau hyn, mae dyslecsia mewn gwirionedd yn ymwneud â'r ffordd y mae rhywun yn prosesu gwybodaeth.

Mae rhai oedolion dyslecsig yn teimlo na allant ymdopi â'u hanawsterau, tra bod eraill wedi dod o hyd i ffyrdd o ddatrys eu problemau. Gall gofynion newidiol yn y gwaith neu sefyllfa newydd mewn bywyd, fel mynd i'r brifysgol, gyflwyno heriau anodd.

Mae pobl sydd â dyslecsia yn meddwl ac yn dysgu'n wahanol i eraill. Weithiau maent yn teimlo fel pe bai eu meddwl wedi’i ‘wifro’n wahanol’ - maent yn niwro-amrywiol.

Esboniad o Dri Chryfder Dyslecsig

Mae creadigrwydd, sgiliau datrys problemau brwd a phenderfyniad i gyd yn gryfderau sy'n gysylltiedig yn aml â dyslecsia.

Cyrchu Cymorth Dyslecsia:

Er bod llawer o fyfyrwyr yn derbyn diagnosis Dyslecsia a chefnogaeth mewn addysg cyn dod i'r Brifysgol, mae llawer mwy yn dechrau'r Brifysgol ag Anawsterau Dysgu Penodol heb eu diagnosio. Mae'r Gwasanaeth Anabledd yma i helpu.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn PDC sydd â Dyslecsia neu Anhawster Dysgu Penodol arall, gall y Gwasanaeth Anabledd ddarparu cyngor ac arweiniad ar sut i gael gafael ar gymorth ac addasiadau yn y Brifysgol. Gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd i drafod eich anghenion unigol.

Os credwch y gallai fod gennych Ddyslecsia neu Anhawster Dysgu Penodol arall, mae'r Gwasanaeth Anabledd yn cynnig sgrinio Dyslecsia am ddim a gall helpu i drefnu asesiad diagnostig. I gael rhagor o wybodaeth am sgrinio, asesiadau a chyllid asesu ewch i dudalen we Sgrinio ac Asesiadau Dyslecsia. Mae’r galw am asesiad yn uchel ac mae'r cyllid asesu yn gyfyngedig, os oes gennych ddiddordeb mewn cael asesiad, gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted â phosibl.

Ymunwch â'r sgwrs

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia yn gyfle i gysylltu ag eraill a hyrwyddo cynwysoldeb. Gallwch chi ddangos eich cefnogaeth i'r ymgyrch #GoRedForDyslexia a helpu i godi ymwybyddiaeth o Ddyslecsia trwy wisgo coch a'i bostio ar gyfryngau cymdeithasol #EwchynGochdrosDdyslecsia a siarad â'ch ffrindiau a'ch teulu am Ddyslecsia.

Adnoddau Defnyddiol

Cymdeithas Dyslecsia Prydain – Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia

Ewch yn Goch -  Wythnos Ewch yn Goch dros Ddyslecsia

GIG - Dyslecsia

Y Gymdeithas Dyslecsia

Digwyddiadau i ddod

Meddwl am Niwroamrywiaeth - Campws Trefforest

Meddwl am Niwroamrywiaeth - Campws Casnewydd