Green Panorama

Anabledd

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Mae'r Tîm Cyngor Anabledd yn gweithio o adref. Gallwch drefnu apwyntiad ffôn yma. Os byddai'n well gennych apwyntiad drwy Skype neu sgwrs ar-lein, anfonwch e-bost at disabilityadviser@southwales.ac.uk.

Mae ein Tiwtoriaid Sgiliau Astudio Arbenigol a'n Mentoriaid yn cynnig sesiynau o bell drwy Skype neu dros y ffôn - os nad ydych chi'n siŵr sut i gysylltu â'ch gweithiwr cymorth penodedig, anfonwch e-bost at SSST@southwales.ac.uk ar gyfer Sgiliau Astudio neu MHS@southwales.ac.uk ar gyfer y Tîm Mentoriaid. Os ydych yn cael cymorth arbenigol yn allanol, cysylltwch â'ch darparwr neu gynghorydd anabledd am gyngor pellach.

Os oes rhywun penodol fel arfer yn cymryd nodiadau i chi a bod angen cymorth arnoch i gael mynediad at yr addysgu ar-lein, e-bostiwch disabilitysupport@southwales.ac.uk


Cymorth i Fyfyrwyr Anabl

TMae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i, ac yn cydlynu cefnogaeth i fyfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth.

 Os ydych chi'n astudio mewn coleg partner PDC, cysylltwch â'ch coleg.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol lle gallwch drafod eich gofynion unigol.  Gallwn eich cynghori ynghylch pa gymorth sydd ar gael a'ch helpu i wneud cais amdano.

Mae gan y Gwasanaeth Anabledd rôl allweddol hefyd o ran sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni ei hymrwymiad i ddarparu amgylchedd cynhwysol i fyfyrwyr anabl. Gweler ein Cynllun Polisïau a Chydraddoldeb.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth sy'n gysylltiedig ag anabledd arnoch chi, cysylltwch â ni neu archebwch apwyntiad gydag Cynghorydd Anabledd i'w drafod. Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

Cysylltwch â ni

E-bost:  disabilityadviser@southwales.ac.uk

Adborth

AZO-button-FAQs-300px-CYM.png

AZO-button-appointments-300px-CYM.png

Dylid cynnal yr holl apwyntiadau a'r rhyngweithio â'r gwasanaeth anabledd yn unol â chod ymddygiad y myfyrwyr. Gall methu â chadw at god ymddygiad myfyrwyr arwain at derfynu eich penodiad a bydd yn cael ei drin fel camymddwyn.

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion

If Os ydych chi'n Aneswr Anghenion DSA, gweler Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion.

Gwybodaeth i ddarparwyr allanol NMH

Os ydych chi'n ddarparwr Cymorth Anfeddygol Allanol, gweler Gwybodaeth ar gyfer darparwyr NMH allanol.